welkom til 

de  gule  west  folkeparti 

             så er tiden til at vær politiker 

                KANDIDAT TIL FOLKETINGET  OG POLITIKER  

                  MEDLEM  AF  DE  GULE  WEST  FOLKEPARTI    

                                  JEG  ER  58  ÅR GAMLE 

                                   TIM GRADIMIR  MILJKOVIC 

vi yder gerne support  vis du har brug for os  på  mail  

 de.gule.west.folkeparti@hotmail.com   eller

tellefon no    +45   52169200   OPEN FRA

MANDAG  ---FREDAG  FRA  10.00   TIL  18.00 

WEEKENT    LUKKET  

så er tiden til at vær politiker af min vrede at vælge at finde mig vad som helst vad der sker i danmark fra kommune mobning med ders bofeleskaber med opsyn til til en gade liv har jeg på hast at vælge oprør mod systemet har valt jeg vil vær politiker og vil gerne vær statminister og er 58 år gamle mit navn er gradimir miljkovic og mig seld  jeg har veret gådet på skole la cour vej skole på fredriksberg og lindevangs skole også på fredriksberg til jeg bliv mer voksne to jeg til jyderup kostskole ved skarsøen og sender gik jeg på hjortholm kostskole ved fulebjerg i vest sjæland og nu er jeg 58 år gamle og vil forny danmark fult ud med redstart danmark på ny JEG HAR MANGE GODE IDER OG DEM VIL JEG DELLE MED BEFOLKNING FØST

jeg har noget at byde på til hr og fru danmark så nu danner jeg officelt en nyt parti de gule vest folkepartivor parti de gule vest folkeparti er en gren af det franske revolution som statet i frankrig nu er den kommet til danmark også via mig jeg har rykket de gule vest til danmark så danmark er en gren af det globale af de gule vest som er i nesten alle lande også i usa findes vi og australien vi er også i honkong og i egypten OG romanien og svarige og i findland og i hviderusland og i serbijen og  østrig og i usa   fines vi også

................................MUSLIM  FREE  ZONEE I  DANMARK.............................

KÆR  VÆLGER  JEG STATER FRA GADEN  FRA  GADEN TIL EN SUPER POLITIKER I DE GULE VEST  FOLKEPARTI  AT VISE  AT DE SOM HAR MILIONDER STILLER UP TIL FOLKETINGET   SÅ AT VISE DEM  MOSTAND  AT VISE AT FOLK FRA GADEN SOM HJEMLØS KAN STILLE UP TIL FOLKETINGS VALG   DET VIL GLÆDE MIG  VIS  JEG BLIV VALG IND  FOR AT KUNNE REDSTATE DANMARK UP PÅ NY KOM OG  BAK MIG UP KÆR DANSKER  VIS I VIL  OPNÅ DET JERS ØNSKE SKAL ØPFYLLES    GIV MIG  STATMINISTERPOSTEN OG SE VAD DER VIL SKE

Brevstemmeafgivning

DESSE MENSKER ØLAGE DANMARK ER DU KLAR AT STEMME SOCIALDEMOKRAT I GEN  FLER TUSEN JOP ER FORSVUNDET OG MEN LUKKET DANMARK NED ULOVLIDT MEN TILSATTE GRUNDLOVEN OG MENSKER DER BLIV SAT I FENGSEL FOR AT YTRESAG NU VIL DE LUKKE KEFTEN PÅ DEMOSTRANTER AT FORBYDE DEMOSTRATION RAT MOD CORONA 

ER DU KLAR AT  FJERNE  GRUNDLOVEN  OG LYTTE VAD DE SIGER  ..  

Du har mulighed for at brevstemme til valg og folkeafstemninger i Danmark.

Hvem kan brevstemme?

Alle vælgere kan brevstemme i stedet for at møde op og afgive stemme på valgstedet på selve valgdagen.

Hvornår kan jeg brevstemme?

Til folketingsvalg kan du tidligst brevstemme her i landet 3 uger før valget, dog senest den tredjesidste hverdag før valgdagen, også på en lørdag. Danske søfolk i internationalt farvand kan stemme fra 3 måneder før et valg. Færøske og grønlandske vælgere, der opholder sig her i landet, kan efter folketingsvalglovene for Færøerne og Grønland endvidere brevstemme her i landet op til 3 måneder før valget.

Til folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg kan du brevstemme fra 6 uger før valget/folkeafstemningen og op til den tredjesidste hverdag før valget/folkeafstemningen, også på en lørdag.

Til kommunale og regionale valg kan du brevstemme i Danmark fra tirsdagen 3 uger før valgdagen, dog senest fredagen før valgdagen. På de steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan brevstemme, f.eks. på borgerservicecentrene, kan brevstemmeafgivning dog finde sted fra tirsdagen 6 uger før valgdagen.

Hvor kan jeg brevstemme?

I Danmark kan du brevstemme:

  • ved et hvilket som helst folkeregister/borgerservice­center i landet
  • på sygehuse
  • i pleje- og ældreboliger, kvindekrisecentre, og boformer for voksne anbragt i henhold til loven om social service og boliglovgivningen
  • kriminalforsorgens fængsler og arresthuse
  • i dit eget hjem efter ansøgning, hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet
  • på danske havanlæg på dansk område.

Vælgere, der bor på afsides liggende øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde (f.eks. Venø), kan brevstemme på øen.

Brevstemmeafgivning i hjemmet

Hvis du ønsker at brevstemme hjemme, skal du søge om det i den kommune, hvor du opholder dig (opholdskommune). Du kan søge om at brevstemme i hjemmet fra tidligst fire uger før og til senest kl 18 tolv dage før valget/folkeafstemningen. Kommunen kan dog have fastsat en senere frist for indgivelse af ansøgningen. Du kan få oplyst hos din opholdskommune, om kommunen har fastsat en senere frist.

Modtager du praktisk hjælp hjemme f.eks. af en hjemmehjælper, hjemmesygeplejeske eller andre, kan du få ansøgingsskemaet af hjemmehjælperen, hjemmesygeplejesrsken m.v.

Du kan indgive ansøgningne om at brevstemme hjemme ved personlig henvendelse, pr. post eller e-mail. Du kan også indgive ansøgningen telefonisk ved at ringe til kommunen.

Hvis du indgiver en skriftlig ansøgning, skal du benytte det ansøgningsskema, der er godkendt af Social- og Indenrigsministeriet (ansøgningsskemaet på linket). Du skal selv underskrive og datere ansøgningsskemaet. Hvis du ikke selv er i stand til at undreskrive ansøgningsskemaet, kan du godt få en anden person til at underskrive i dit sted. Personen skal underskrive med eget navn, der skal være af ordet »for« og dit navn.

Der er et ansøgningsskema for hvert valg. Vælg det valg, hvor du vil brevstemme hjemme, og find ansøgningsskemaet under "Læs mere".

Brevstemmeafgivning i udlandet

I udlandet kan du brevstemme til folketingsvalg fra 3 måneder før valget på de danske diplomatiske eller konsulære repræsentationer (ambassader og konsulater).

Udsendte ved forsvaret kan brevstemme ved stemmemodtagere i forsvaret.

Søfolk og passagerer på danske skibe i udenrigsfart samt personer, der er ansat på danske havanlæg, kan brevstemme på skibet eller havanlægget op til tre måneder før valget. Søfolk på danske skibe samt deres medsejlende ægtefæller kan dog brevstemme på skibet fra dagen efter et folketingsvalg med gyldighed for førstkommende folketingsvalg herefter.

Vælgere, der bor i Danmark, men som opholder sig på Færøerne eller i Grønland på valg-/afstemningsdagen, kan brevstemme på de færøske eller grønlandske folkeregistre eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af social- og indenrigsministeren.

Til folkeafstemninger, valg til Europa-Parlamentet og kommunale og regionale valg kan du brevstemme i udlandet fra 3 måneder før afstemningsdagen de samme steder som nævnt ovenfor.

Du skal i alle tilfælde huske at medbringe gyldig legitimation.

Hvordan brevstemmer jeg?

Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en stemmemodtager til stede, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer. Når du har fremvist gyldig legitimation som for eksempel dit pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis, vil du få udleveret en stemmeseddel og en kuvert, som du skal lægge stemmesedlen i, når den er udfyldt. Du vil derudover få udleveret et følgebrev, som du skal udfylde med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt på forhånd maskinelt af kommunen. Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt, se nærmere nedenfor.

Du vil få anvist et sted, hvor du kan udfylde stemmesedlen, uden at nogen kan se, hvad du stemmer.

Ved folketingsvalg og ved kommunal- og regionalvalg udfyldes stemmesedlen ved, at du anfører navnet eller bogstavbetegnelsen for et parti/kandidatliste, der har kandidater opstillet i den storkreds (ved folketingsvalg), kommune (ved kommunalvalg) eller region (ved regionalvalg), hvor du er optaget på valglisten.

Ønsker du at stemme på en bestemt kandidat, der er opstillet i den pågældende storkreds, kommune eller region, anfører du navnet på kandidaten på stemmesedlen, eventuelt med tilføjelse af partinavnet, listebetegnelsen eller bogstavbetegnelsen.

Det samme gælder ved brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalg, hvor alle partier og kandidater stiller op i hele landet.

På det sted, hvor du afgiver din brevstemme, vil du kunne se en liste med de partier/kandidatlister og kandidater, der er opstillet til det pågældende valg, og eventuelle valgforbund, der måtte være indgået mellem partier/kandidatlister ved valget (dog ikke ved folketingsvalg, hvor man ikke kan indgå valgforbund). Kandidatfortegnelserne offentliggøres ca. 8 dage før valgdagen ved folketingsvalg og 3-4 uger før valgdagen ved Europa-Parlamentsvalg. Ved kommunal- og regionalvalg er kandidatfortegnelserne klar, når brevstemmeafgivningen begynder.

Hvis du vil stemme personligt på en kandidat, før kandidatfortegnelserne er klar, skal du selv undersøge på partiernes/ kandidatlisternes hjemmeside eller andre steder, hvilke kandidater partierne/kandidatlisterne har tænkt sig at opstille. Du kan dog først være sikker på, hvilke kandidater der stiller op, når kandidatlisterne er godkendt og offentliggjort af myndighederne.

Hvis du allerede har brevstemt, når kandidatlisterne offentliggøres, og på det tidspunkt finder ud af, at du gerne ville have stemt på et andet parti eller kandidat, kan du brevstemme igen. Det er altid den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

Hvis du ønsker at brevstemme i en anden storkreds/kommune/region end din egen, skal du dog under alle omstændigheder selv på forhånd undersøge, hvilke kandidater der stiller op i din storkreds (ved folketingsvalg), kommune (ved kommunalvalg) eller region (ved regionalvalg).

Ved folkeafstemninger udfylder du brevstemmesedlen ved at sætte et kryds ved feltet ud for "Ja", hvis du støtter lovforslaget eller loven, som der stemmes om, eller "Nej", hvis du ikke kan støtte lovforslaget eller loven, som der stemmes om.

Når du har udfyldt eller afkrydset brevstemmesedlen, skal du lægge den i den lille farvede konvolut, som du vil få udleveret sammen med stemmesedlen. Herefter skal du udfylde følgebrevet og underskrive det, mens stemmemodtageren ser på. Stemmemodtageren skal herefter attestere følgebrevet, hvorved der skrives under på, at alt er gået rigtigt til.

Herefter lægger du konvolutten med stemmesedlen samt følgebrev i en større yderkuvert, og lukker yderkuverten, mens stemmemodtageren ser på. På yderkuverten angives dit navn, fødselsdato og bopæl. Herefter er det stemmemodtageren ved brevstemmestedet, der sørger for at sende brevstemmen til din bopælskommune, så den kan indgå i optællingen af stemmer på valgdagen.

Hvis du efterfølgende fortryder din stemme, kan du godt brevstemme igen. Det vil altid være den senest afgivne brevstemme, der tæller med i optællingen af stemmer på valgdagen. Når du har brevstemt, kan du ikke stemme på valgdagen.

Kan jeg få hjælp til at brevstemme?

Ja, hvis du ikke kan udfylde/afkrydse brevstemmesedlen eller udfylde og underskrive følgebrevet, skal en eller to stemmemodtagere yde den fornødne hjælp.

Du kan i stedet for en stemmemodtager vælge en personlig hjælper, som du har tillid til, f.eks. din ægtefælle, et andet familiemedlem eller en ven. I dette tilfælde ydes hjælpen således både af en stemmemodtager og en person, du selv har valgt. Hjælpen kan også i visse tilfælde ydes alene af en personlig hjælper. Det er de samme betingelser, der skal være opfyldt, som når du får hjælp på valgdagen. Er der ydet hjælp, skal det fremgå af følgebrevet.

Du kan kun få hjælp til at udfylde/afkrydse brevstemmesedlen, hvis du utvetydigt er i stand til at tilkendegive over for den eller dem, der yder hjælp, hvad du ønsker at stemme, f.eks. ja/nej ved en folkeafstemning eller et bestemt parti og/eller en bestemt kandidat ved valg til Folketinget, kommunale og regionale råd eller Europa-Parlamentet.

Kan færøske og grønlandske vælgere brevstemme i Danmark?

Ja, hvis de har valgret til det pågældende valg/folkeafstemning.

Ifølge lovene om folketingsvalg på Færøerne og i Grønland kan færøske og grønlandske vælgere, der opholder sig i Danmark, brevstemme på folkeregistrene her i landet til folketingsvalg på Færøerne henholdsvis i Grønland og til folkeafstemninger, som Grønland og Færøerne også deltager i, f.eks. om ændringer af grundloven. De kan brevstemme allerede fra 3 måneder før valgdagen. Der benyttes det samme materiale som ved valget/folkeafstemningen her i landet.

Til folkeafstemninger om EU-spørgsmål og Europa-Parlamentsvalg kan vælgere, der bor i Grønland eller på Færøerne, dog ikke stemme, da Grønland og Færøerne ikke er medlemmer af EU.

DE  GULE   VEST  FOLKEPARTI   VIL  TILIVS  MED   FACEBOOK   AT BESTEME VAD DER MÅ SIGS   VI SKAL HAVE LOVGIVNING OVER  SOCIALE MEDIER  

DE GULE WEST STATER KAMPANJE I DANMARK  MOD FRAMMET  HERKOMST I DANSK POLITI  DET SOM HR OG FRU DANMARK IKKE  ØNSKER VI VIL UDSTILLE DEM SYNLIDT OGSÅ I FACEBOOK SÅ MEN VED VEM DE FRAMMET INDVISIONS SOM ER POLITIBETJENTE    VI TAR IKKE AVSTAN VIL DE BLIVER  HÅNDET  A DET DANSKE BEFOLKNING   DE KAN JO REJSE HJEM VOR DE KOM FRA MUSLIMERNE OG AFRIKANDERNERNE    ....  DET TIDEN AT FÅ RYDET UP I DANMARK  

DET VIL VI IKKE TOLERER MUSLIMER I DANSK POLITI UNIFORM DE SKAL IKKE BESTEME FOR HR OG FRU DANMARK  DET KAN DE GODT GLEME ALL DET MUSLIMSKE FEST  DE HAR STATET UP DET ER IKKE ISLAMISK MUSLIMSK POLITI DER SKAL HERSKE I DANMARK  DET LOVER VI FRA DE GULE WEST FOLKEPARTI I DANMARK  DE VIL BLIVE UDV IST  AF DANMARK

en muslim skal ikke vær i folketinget   se vad en muslim pønter på  

Sikandar Siddique vil have islamisk tørklæde tilladt i politi og forsvar - han vil gøre Danmark mere muslimsk  

derfor skal i ikke stemme på muslimer i folketinget  det er terroisme a de får magten i danmark

Det lød grangiveligt, som om Marie Krarup betvivlede Sikandar Siddiques danskhed

På folkemødet på Bornholm blev Marie Krarup  da hun fortalte Sikandar Siddique, at man ikke bliver dansker af at være født i Danmark. Udsagnet handlede dog ikke om ham, forsikrede hun.

Marie Krarup

»Fysisk er du måske født på Rigshospitalet, men det gør dig jo ikke til dansker.« Sådan sagde Marie Krarup til Sikandar Siddique, der er født og opvokset i Danmark, medlem af Folketinget og leder af partiet Frie Grønne, i fredagens P1 Debat, der blev sendt fra folkemødet.

Sikandar Siddique

I radioprogrammet kan man høre folk buhe, hvorefter Sikandar Siddique siger, at det ikke er i orden, og Marie Krarup trækker i land. »Jeg har sådan set ikke udtalt mig om dig, jeg siger bare, du bliver ikke automatisk dansker af at være født på Rigshospitalet,« forklarede hun.

seld tyrker som muslimer skal tilbage til ders hjemland  de skal ikke vær politi i danmark  vi vil henge frammet fjensk politi up så hr og fru danmark ved de er frammet indvesion  fra udlandet  at  vær politi i danmark

VAD FANDEN SKER DER AT VI SKAL HAVE MUSLIMER I POLITIET DET KAN DE GODT GLEMME ALDT OM MUSLIMER SKAL HJEM TIL DERS HJEMLAND IKKE VÆR I POLITIET VI TAR KAMPEN UP MOD MUSLIMSK POLITI I DANMARK DET KAN EN VÆR REGNE MED  DET ER VOR HODE SAG AT  SENDE  MUSLIMER TILBAGE TIL DERS HJEMLAND  DE SKAL SELD BETALE FOR REJSEN

STØT DE GULE WEST FOLKEPARTI  GIV OS MAGTEN TIL AT HJEMSENDE MUSLIMERNE TILBAGE  95 PROSENT

Hvorfor er Østjyllands Politi tilbageholdende, når kriminelle indvandrere i Gellerupparken kører vanvidskørsel eller forsamles til islamisk massebøn i strid med loven?

Forklaringen kan meget vel findes i et politikorps, der islamiseres indefra. En ordensmagt, hvor muslimske politibetjente får større og større indflydelse.

I efteråret 2014 er Østjyllands Politi den første politikreds i Danmark, der efterkommer shariakravet om et bederum fra nogle muslimske betjente og ansatte på politigården i Aarhus.

Østjyllands Politi opretter et islamisk bederum til 'Allahs betjente' på politigården.

"Bederummet skal være med til at vise, at politiet er en attraktiv arbejdsplads for folk med anden etnisk baggrund end dansk," siger den daværende politidirektør.

Det religiøse pres på politiledelsen er vokset i en længere periode. De muslimske politibetjente er rasende over, at de skal bede til Allah i tilfældige kontorer på deres arbejdsplads.

"Nogle af medarbejderne med muslimsk baggrund har spurgt, om der var mulighed for at få et lokale, hvor de kunne bede," erklærer politidirektøren, der straks efterkommer de muslimske krav.

Selvom Danmark er et kristent land ifølge grundloven, er der på dette tidspunkt ikke oprettet et kirkerum eller kapel til bedende ansatte med kristen baggrund. Muslimerne kommer først i politikøen.

Også politibetjentenes fagforening, med formanden Claus Oxfeldt i spidsen, støtter det islamiske bederum hos Østjyllands Politi:

"Jeg forventer, at man har fundet eller finder en fornuftig løsning på, hvordan det her skal fungere," siger Claus Oxfeldt fra Politiforbundet.

I dag er det blandt andet muslimske betjente fra Østjyllands Politi, der kan sendes ud til ulovlige forsamlinger i ghettoområder, hvor muslimer i stort antal beder til Allah.

Danskerne har senest set Østjyllands Politi beklage, at de ikke gjorde noget ved en massebøn i Gellerupparken søndag aften.

"Desværre kommer vi for sent af sted," lyder undskyldningen fra Østjyllands Politi, da muslimerne får frit spil i ghettoområdet.

Danskerne får ikke den fulde sandhed om det danske politikorps, der islamiseres i stigende grad. Hos Østjylland kunne man ikke modstå sharia-presset og gav efter for de muslimske krav.

Er der andre muslimske krav hos Østjyllands Politi, som ikke er kommet frem?

de gule west folkeparti fordømmer enhedslisten at støtte muslimer i politiet eller i folketinget  rosser lund er landsforrader og en nøtti avtonom  som delto med at kaste sten mod politiet  nu seder hun i folketinget 

Vi er på vej mod en katastrofe med udskiftning af den danske befolkning DET MÅ STOPPES NU

Arabisk storfamilie fik dyr villa af kommunen - nu er de flyttet og har efterladt et ødelagt hus og en regning på 1.350.000 kr.

updata pressemeddelelse de gule vest folkeparti vedrørne at filme dorlig politibetjente er helt oki

https://www.youtube.com/watch?v=BOiQSp5Mx9o og https://www.youtube.com/watch?v=wGQONSXlR7Y her ser vi politiet 4 betjente ulovlidt bender en gest i stor center på grund af han ikke hadet mundbind på https://www.youtube.com/watch?v=do5d8GGeJIY kvinde sigtes for ikke have mundbind https://www.youtube.com/watch?v=gL8boqD5hYI magtmisbrug og tilråb mod hr og fru danmark at besteme vor men må stå er i strid med bogerratihed i danmarkhttps://www.youtube.com/watch?v=DF8MDCRqtaE magt misbrug af politiethttps://www.youtube.com/watch?v=7EgxLhoDC7 politi vold mod beboer i sin ejen lejlihedhttps://www.youtube.com/watch?v=CuhGYXBjoyo butik bliver chikaneret af politiethttps://www.youtube.com/watch?v=DF8MDCRqtaE politi vold med at teske en pason og sprøjte peverspry i hodet på gesten til butiken samtidet andkripper de pasonden der filmer som dukomentasion for politi vold https://www.youtube.com/watch?v=iAu7qUSOiwM politiet råber af en far med en bar i gå vek forde han filmer ders voldlig andkrip ...https://www.youtube.com/watch?v=2LPiIHi0tK0 politiet kan ikke finde corona ratningerhttps://www.youtube.com/watch?v=M9nynZmRpUw magt uden grund https://www.youtube.com/watch?v=jQiG1lVlFKE magt uden grund at men vil avlerver papierhttps://www.youtube.com/watch?v=izRCmzRQ3EM vad laver en muslim i dansk politi uniform da det strider med det danmark a det kun danske befolkning er politibetjente vor parti fordømmer udlansk herkomst at vær politi i danmark det noget vi vil gør noget vis vi kommer ind i folketinget at krave udlandske muslimer ikke må vær i politiet det er en del af vor politik at framme danmark påhttps://www.youtube.com/watch?v=ASUt5qPi5ug politiet laver ders ejen lovehttps://www.youtube.com/watch?v=_k0qdeqcHFw https://www.youtube.com/watch?v=HRZSvwz3IF0 politiet følger ikke lovenhttps://www.youtube.com/watch?v=M9nynZmRpUw https://www.youtube.com/watch?v=7T-b9VUTe9s som vi ser det at politiets ledse har indoret at gør noget ved det og lag det stå derfor har vi som parti i danmark besluttet at fyr samnlig kriminele politibetjente i danmark og ders ledse vis vi kommer ind i folketinget og vi vil ranse danmark up at muslimerne ikke får rat at vær politibetjent i danmark uden set de er født i danmark nu er det nok med muslimer i politiet og nu er det nok at have kriminele politibetjente der ter sig agrasiv mod hr og fru danmark det skal stoppes omgånde derfor skal ratudvalget og politiet advorkat hold se på de politi krankelser og gør noget ved det og ratudvalget i folketinget skal sku bissen up mod politi forlig og gør det klart kriminele politi hør ikke hjemme i danmark og muslimer i politiet ikke hør hjeme i danmark som politi hr og fru danmark vil da ikke have frammet herkomst at besteme i danmark da det betanja sig som indvesion af frammet herkomst af muslimer i danmark det må ikke herske tvil at frammet indvesion af muslimer som er født i danmark ikke skal regnes som dansker på ingen måde de skal ligstille efter forældrane land de kom fra de gule vest folkeparti vil ryde up når vi kommer ind i folketingettil rasts udvalgets ordfør røder vi at state at ryde up i politiets rekker vi kan ikke have kriminele politibetjente på gadeplan dette er ikke maffia stat dette er danmark jeg hopper i har fårstet budskabetpolitiformanden har ikke noget at beskøtte de kriminele politibetjente med at gør vidio ulovlidt at filmevem faden beskøtter du er de de betjente der begår ulovliheder og vad skal de beskøttes af de kan lave fler ulovliheder i danmark det må du gerne rede gør for .. til mig og ratsudvalget i folketingetjeg kan opforder politiformanden at tag sig sammen der for skal prassen at forsette med at dukomenter de ulovliheder som politiet begår og spør vad er mening i at de bliver beskøttet af politiet med vor medlermer 70900 er der råd at fyr up til valget med 21.000 til folketings valg neste gang jeg er klar at sette dansk folkeparti og nyborlig og konservatvet og de gule west folkeparti sammen og felles at danne en stat med nye tanker nye ider det hopper jeg de er med på .. dem der har spørsmål må gerne kontakte os på tell 52169200 eller skive til os gradimir.miljkovic@mail.ru vi er også på skyppe live:.cid.bd8de28377a70117 skivet den 19.6.2021 de gule vest folkeparti

...........................................................................................................................................

 pressemeddelelse de gule vest folkeparti vedrørne at filme dorlig politibetjente er helt oki og vi opforder alle at filme politietsom går uden for loven og sette up i sociale mediervi har fler gange seld filmet politi chikande mod vor hjemløse kandidat politiker på hodbandengårdensom men kan se på vidion .. https://www.youtube.com/watch?v=ZY7ua5rbAh8&t=5s og https://www.youtube.com/watch?v=wlZThwumHQU Danmark er ved at blive omdømt til diktatur og politistat ved at læ vær med at filme det kriminele politi som ter sig uden for lovens granser så er det god ide at dukomenter det over for politiet via prassen at det er politiet der fejler i ders jop men ikke borgenjeg hør at politibetjenten har klaget til datatilsyndet og er blivet avvist det betyder at de har blåstemplet full rat til at filme politiet i ders jop og filme dem i angsiktet er lovlidt men betjente skal ikke gå til data tilsyndet at få fjernet vidion fra youtupe forde det mandat har datatilsyndet ikke at besteme over andra virksomheder som er eu registeret i eu at krave denne vidio er ulovlidt nææ betjente burte se retningslinija i youtupe og der står noget betjenten glemte https://www.youtube.com/t/terms 3.Tilgå Tjenesten ved hjælp af automatiske midler (f.eks. robotter, botnets eller scrapers) med undtagelse af (a) offentlige søgemaskiner i overensstemmelse med YouTubes robots.txt-fil; (b) med YouTubes forudgående skriftlige tilladelse; eller (c) som tilladt af den gældende lovgivning;4 Indsamle eller bruge enhver information, der kan identificere en person (f.eks. indsamling af brugernavne eller ansigtsbilleder), medmindre denne person tillader det, eller det er tilladt i henhold til punkt 3 ovenfor;seld prassen kunne ikke finde ratningslinija til den konkrate sag men der er en problem at det de seld skiver er ikke ovenstems med de real ratningslinija som de seld har skivet ud til befolkning YouTube har ikke nogle retningslinjer/regelsæt. De laver deres retningslinjer, således de kan tage alt ned - så de tager bare ting ned, som de ikke kan lide og Jeg giver et link til YouTube retningslinjer/regelsæt og får at vide, at YouTube ikke har nogle retningslinjer/regelsæt. Hvad bliver det næste 'argument' - at jorden er flad eller noget i den stil -:)Jeg er da ligeglad med om en bananrepublik har et dokument, som har titlen "love".. Hvis de ikke følger dokumentet i praksis, så er det nok ikke love.Jo, den er MEGET længere: Politiet SKAL kunne tåle at blive kigget efter i kortene.Sjovt nok er en video af betjentenes tit og ofre vilde beskyldninger, det eneste vidne en måske uskyldig tiltalt kan have. Derfor skal det også være tilladt og filme dem. Husk lige det er en god ide at have gang i to kameraer, hvis de vil forhindre dig i og have dit bevis og dermed vil vriste kameraet fra en og samtidig kommer til at ødelægge dit bevis.
Faktisk synes jeg betjentene bør tvinges til og bære bodykamera, idet det kan forhindre masser af overgreb på sagesløse personer, når betjentene skal tænke over hvilken beskyldninger de kan tillade sig og komme medHeldigvis er det fortsat tilladt, at filme politiet, også imens de arbejder.
Hvis det bliver forbudt, kan det kun være for, at beskytte politiet, så politiet kan begå magtmisbrug!
Politiet er til for tjene og beskytte borgerne, og ikke til for at beskytte politiet!" Allerede i 2012 afgjorde Datatilsynet, at man gerne må dele oplysninger om politiet online ", - Og så burde dén potte være ude. Der ER jo ikke mere at diskutere.
Hvad bliver det næste ? - At Politiforbundet ønsker at det skal være forbudt at REFERERE, hvad der er foregået under en anholdelse ?
Heino Kegles udtalelser om, hvorfor Politiet ønsker at forbyde at man filmer dem, er helt langt ude i hampen.
Nok er politibetjentene ikke ansat som skuespillere, men kan ens udførelse, af det arbejde man skal lave, ikke tåle at blive filmet, er der noget ALVORLIGT galt.
Hvordan skal vi ellers kunne bevise, når politiet flår ( ganske lovlige ) Tibetanske flag ud af hænderne på demonstranter, eller dengang Uropatruljen kastede med brosten under en BZ demonstration 1993 under eu valget og de 113 skud som politiet har skut demostranter på nørbrog , for at fremprovokere vold og tumult ?
Hvordan ? https://www.youtube.com/watch?v=ekZJ6NB6Y5U og https://www.youtube.com/watch?v=Qv1kd1u3gsI og https://www.youtube.com/watch?v=V_dnTM6hns8 og https://www.youtube.com/watch?v=b88-4ZH99q0 vi indslaget ser vi at politiet overtrader loven med at spage demostant og fysisk oslå med knepel mod legne demostrantdet strider med menskeratiheder og vor demokrati at politiet laver ders ejen retnings linija https://www.youtube.com/watch?v=KuKN47bdat4 derfor skal vi krave de dorlig politibetjente fram i lyset så de kan sendes tilbage til skolen og lær at te sig på gaden eller vis de ikke vil må de pakke sammen og forlade politiet omgånde de som kan finde ud af det de skal vær fortrop for politiet og vise vejen fram vordan men vær en god politibetjen uden hr og fru danmark pejer fingerne af eller følder sig chikanderetdet må aldrig må ske at de dorlig betjente skal forsvars i politiets ejen rekker dem der medvirker til det lover jeg at de vil blive hent ud på det sociale medier så hr og fru danmark ved de gerningsmænd som beskøtter de kriminele politibetjentei danmark skal vi have politi vor folk er tryk men ikke omventpolitiet skal jo huske vem de får ders løn fra fra staten og vem er staten det er hr og fru danmark der betaler skatog for andet politiet er tjender for befolkning med at hjelpe borgen men ikke det modsatte som vi fler gange ser at politiet beder befolkning om hjelp det må også stoppe at få hr og fru danmark i stikken forde hun eller han har andmelt den kriminele pason så er hr og fru danmarks ratsekkerhed bootnu er det nok med at forsvar de kriminele politibetjente nu skal der ranses ud vem vil vær politibetjent skal opfylle all kreteringer vis de ikke kan må de gå om i skolen og lær vordan men skal takle fra sociale problemer til og demostrationer og agrasive pasonder og psykisk pasonderdet skal bande vejen til stabil politibetjent i danmark vis de ikke vil må de miste der panion og ders løn og en los ud på gaden vi kraver svar fra poliets advorkater o vi kraver svar fra rats udvalget i folketinget mail er sent til prassen og politiforbundet og folketingspolitiker for ratsudvalget skiv til gradimir miljkovic politisk kandidat fra de gule vest folkepartiсмена политического кандидата Градимира Мильковича от Народной партии желтого Запада tellegram https://t.me/joinchat/GVkYFRxZmGvAU3av_H78Bg?fbclid=IwAR1FdfEi-nmPRt9MkvqkzXmf2QgDJcWvY1tlApBXPMmilwLDbav4N3hRP1k facebook link https://www.facebook.com/profile.php?id=100068271474787 гэта наша спасылка на facebook vor hjemside for de gule vest folkeparti ---наш сайт https://de-gule-vest-folkeparti.webnode.dk/ vor hjemside fra belarussia news ---наш сайт https://belarus0.webnode.dk/stop-terroist/ vor support land vi supporter hvideruslandнаша краіна падтрымкі мы падтрымліваем беларусь mail gradimir.miljkovic@mail.ru politisk kandidat til folketinget --- политический кандидат в парламентkontakt os på + 45 52169200 свяжитесь с нами по + 45 52169200 er open fra 10.00 til 23.00 alle dageПрацуе з 10.00 да 23.00 кожны дзеньog til administration af de gule vest folkeparti і за адміністрацыю Народнай партыі жоўтага Захаду sorry tekst fejl det skylles ordblinhed beklær .. прабачце, памылка тэксту гэта звязана з дыслексіяй

Københavns Politi indskærper nu over for sine betjente: I må ikke true borgere, der filmer og deler optagelser af jer på nettet, med sigtelse

Generelt må man gerne optage videoer af politiet og dele på nettet, oplyser Københavns Politi. Betjente ansat i politikredsen har ellers truet borgere med sigtelser, hvis optagelserne blev lagt på nettet.

https://www.berlingske.dk/samfund/koebenhavns-politi-indskaerper-nu-over-for-sine-betjente-i-maa-ikke-true 

Københavns Politi erkender nu, at borgere som udgangspunkt godt må filme politiet og dele materialet på nettet. Det indskærper man nu over for alle medarbejdere, oplyser politikredsen til Berlingske.

Det sker på baggrund af to videoer, der blev offentliggjort for knap tre uger siden, og som viste politibetjente i Københavns Politikreds true borgere med, at de ville sigtet for at lægge videooptagelserne af betjentene i det offentlige rum ud på nettet.

»Hvis du filmer mit ansigt og lægger det ud, bliver du sigtet,« sagde betjenten i den ene video, der ligger på YouTube og på få dage fik over 100.000 visninger. Videoen er optaget af aktivist og tidligere politibetjent Lars Kragh Andersen.

I en lignende video optaget af aktivist og jurist Rasmus Malver truede en uniformeret betjent, der hverken ville oplyse sit id-nummer eller vise politiskilt, ligeledes med en sigtelse for at lægge optagelsen ud på nettet.

Berlingske spurgte kort efter offentliggørelsen af de to videoer Københavns Politi til reglerne for at optage og dele videoer. Det svarede politikredsen ikke på, men skrev, at man ville undersøge sagen.

Men nu erkender Københavns Politi altså, at man generelt godt må filme politiet og dele optagelserne på nettet.

»På baggrund af de forelagte optagelser har vi valgt at præcisere reglerne på området overfor alle medarbejdere. Som udgangspunkt er der ikke grundlag for at sigte en person, der passivt står og filmer og eventuelt offentliggør optagelsen af en polititjenestemand i tjeneste,« skriver Københavns Politi i en e-mail til Berlingske.

Nærværende avis har spurgt, om politikredsen har en ansvarlig chef, der vil stille op til interview, men politiet henholder sig til det skriftlige svar. Man oplyser heller ikke, hvilke konsekvenser det har for de enkelte betjente, der har truet med sigtelser på et forkert grundlag.

»Københavns Politi kan ikke udtale sig nærmere om den konkrete sag, da det drejer sig om en personalesag,« lyder det i e-mailen.

Er det magtmisbrug?

Rasmus Malver er stærkt kritisk over for Københavns Politi og dets håndtering af sagen.

»Nej, det er ikke en personalesag. Det er en straffesag. Nu prøver Københavns Politi at stikke af fra deres ansvar. Jeg har aldrig hørt politiet sige om en video, hvor en mand slår en anden mand ned, at der er tale om en personalesag. Det her er en straffesag, og det er magtmisbrug efter straffelovens paragraf 150, fordi han truer med at bruge sin magt som betjent til at få mig til at undlade at gøre noget, som jeg godt må (dele videoen på nettet, red.),« lyder vurderingen fra Rasmus Malver, der forventer at anlægge et civilt søgsmål, hvis ikke betjentens handlinger munder ud i en straffesag.

Berlingske har bedt Københavns Politi forholde sig til Malvers kritik, men har ikke modtaget et svar på anklagen om magtmisbrug. Presseafdelingen henviser til, at det ifølge retsplejeloven er Politiklagemyndigheden (DUP), der efterforsker sagerne, når politibetjente formodes at have begået noget strafbart. Men en søgning, som Politiklagemyndigheden har foretaget, viser, at den konkrete klage- eller straffesag ikke er oprettet i DUPs journalsystem og dermed ikke eksisterer.

Københavns Politi har altså ikke selv anmeldt betjenten til politiklagemyndigheden, og myndigheden har ikke af egen drift taget sagen op. Politikredsen har dog videresendt en e-mail fra Berlingske til politiklagemyndigheden, der ikke har opfattet henvendelsen som en anmeldelse.

Rasmus Malver hæfter sig ved, at fejltrin begået af politibetjente eller magthavere ikke har samme hårde konsekvens som for civile borgere.

»Det er til grin, at der ikke er rejst tiltale. Politiet håner borgerne og ødelægger retsfølelsen. Hver uge kræver en politiker højere straffe til borgerne, men når statsmagten bryder loven, er det nok med en næse eller en indskærpelse,« lyder det fra Rasmus Malver.

Malver har ikke selv foretaget en anmeldelse af betjenten, men han mener, at Københavns Politi selv kender rigeligt til sagen til at kunne indlede en straffesag. Han afventer justitsministerens svar på en række spørgsmål.

Folketingets Retsudvalg stillede få dage efter offentliggørelsen af de to videoer spørgsmål til justitsministeren om, hvor mange straffesager der er ført mod offentligt ansatte og specifikt politibetjente for at overtræde paragraf 150 om magtmisbrug. Retsudvalget har også stillet spørgsmål om, hvorvidt det falder ind under paragraffen, hvis en betjent truer med en fiktiv sigtelse.

En undtagelse fra reglen om, at man godt må filme politiet og dele optagelserne på nettet, er, hvis optagelserne udgør chikane, oplyser Københavns Politi. Men undtagelsen har øjensynligt ikke været relevant i tilfældet med de to videoer.

frammet magt af muslimer i dansk politi at de skal besteme over hr og fru danmark  det vil vi ikke tillade  vi råber up til danskerne de skal stoppes de muslimer i dansk politi   det lover vi

Stærkt, kulturelt værdifællesskab

Der findes mange dejlige steder på jorden, men der er noget helt særligt ved Danmark. Danmark er vores. Vores stærke, kulturelle værdifællesskab er en bærende enhed i det danske samfund. En kultur, hvor frie mennesker lever side om side i fred og fordragelighed i et samfund baseret på tillid, solidaritet og sammenhold. Og en kultur med lov og orden, hvor retsbevidstheden er høj, fordi vi sikrer, at ofre beskyttes og gerningsmænd straffes og at straframmen er passende. Det giver os en høj grad af tillid til hinanden, at vi deler grundlæggende værdier.

Vi er et dannet folk med en grundlæggende respekt for hinanden, vores historie, vort kristne fundament,og vores fælles myndigheder. Et folk, der kan tale sammen om tingene og leve side om side i fred, frihed og frisind uanset køn, oprindelse, tro, seksualitet og sociale forhold. Men det er ikke givet, at det altid vil være sådan. Værdier som vores ytringsfrihed,  begranset religionsfrihed og vores ret til at forsamle os er under pres. Derfor ser vi et stigende behov for at værne om den kultur og de værdier, der giver danskerne frihed til selv at bestemme, hvordan vi vil indrette vores tilværelse. og  vor  liv  

N.F.S. Grundtvig er en af de største danskere. Alle kender til ham og hans mange bidrag til dansk historie og kultur i form af hans salmer og de danske højskoler. Men alt for sjældent nævnes hans holdninger til det at være dansk, på trods af at det gennemsyrede alt hvad han lavede. Vi mener, at der er mange gode tanker hos Grundtvig, som også kan inspirere unge patrioter i dag. I det følgende vil vi gennemgå nogle af de idéer og begreber hos Grundtvig som vi som identitære finder er vigtige i dag.

Intet menneske uden kultur

"Siden Menneske-Slægten blev delt i mange 'Folk og Stammer og Tungemaal', da kan der, menneskelig talt, slet ikke være nogen bare og blotte Mennesker til, uden det skulde være de nøgne Vilde, thi ellers finder man kun folkelige Mennesker ..." - sådan skrev Grundtvig i 1849. Ligesom Grundtvig, mener vi at idéen om menneskeheden er en abstraktion. Der findes ingen global kultur. Kultur udspringer af mennesker, og de er altid situerede. Vi er altid produkter af særlige steder, forfædre, en unik historie, med mere, og derfor findes det "rene menneske", eller det kulturløse menneske, om man vil, ikke.

Særligt det danske sprog fandt Grundtvig vigtigt. Han mente, at kun det danske sprog kunne nå ind til danskerne: "Modersmaal er vort Hjertesprog, / kun løs er al fremmed Tale, / det alene i Mund og Bog / kan vække et Folk af Dvale." - Grundtvig gjorde med andre ord forskel på folk og kulturer, og mente at netop ens egen kultur og sprog, var det der kunne ramme en bedst, fordi man har en særlig forbindelse til det. En forbindelse, der bygger på lang historie og folkelig kontinuitet.

Forskellig men ikke overlegen

Et af de identitære kendetegn, er det vi kalder etnopluralisme. Vi har som identitære stor respekt for andre kulturer. Vi finder dem ikke objektivt bedre end vores egen kultur, men vi holder naturligvis subjektivt set mere af vores egen kultur, fordi den er vores, ligesom en mand fra Kina nok finder sin egen kultur og tradition bedre end alle andres.
Som Grundtvig skriver: "Naar jeg taler om det Folkelige som det ypperste i hvert Land, da er det jo heller ingenlunde i Modsætning til det Menneskelige, men kun til Skielnemærke fra hvad der kun er folkeligt i andre Lande, og kun i Modsætning til alt hvad der med Magt eller List vil giøre et Folk fremmed for sig selv, uden naturligvis at kunne skabe det om enten til et andet Folk eller til rene, pure Mennesker." - det er altså det forskellige han lægger vægt på, ikke at nogen folk er født til at bestemme over andre eller er objektivt bedre.

Derimod fremgår det tydeligt af hans forfatterskab, at selv om vi i Danmark måske ikke altid er bedre end andre, så foretrækker vi det danske, fordi det er det folk vi tilhører. Noget der bl.a. træder tydeligt frem i sangen "Langt højere bjerge så vide på jord":

"Langt klogere folk er der sagtens om land,end
her, mellem bælter og sunde,
til hus-behov dog vi har vid og forstand,
vi vil os til guder ej grunde,
og brænder kun hjertet for sandhed og ret,
skal tiden nok vise; vi tænkte ej slet!"

For Grundtvig hørte den tyske kultur hjemme i Tyskland, den russiske i Rusland, den kinesiske i Kina, og den danske i Danmark. Det samme siger vi som identitære. Vi ser fortsat gerne en mangfoldig verden med mange forskellige folk og kulturer, ikke mindst vor egen, og netop derfor deler vi Grundtvigs holdning.

Man skal holde af sig selv for at kunne holde af andre

Et af de største problemer i dag er det vi i Generation Identitær kalder etnomasochisme - altså, at man piner sig selv for at tilhøre en særlig etnicitet og nedgør sin egen etnokulturelle identitet. Noget man stort set kun ser hos europæere, eller blandt folk, der nedstammer fra europæere i fx USA. Allerede på Grundtvigs tid, var der mange, der mente at det at have kærlighed til sit eget folk var farligt. Om det skrev Grundtvig:
"Al Erfaring lærer, at hvem der ikke engang elsker sine nærmeste, elsker langt mindre de fjernere, hvem der ikke engang elsker sit eget Folk, elsker endnu langt mindre alle Mennesker" og videre:

"Al den Snak om en almindelig Menneske-Kiærlighed, der skulde enten heelt eller halvt tilintetgiøre Fædernelands-Kiærligheden, det er da (...) kun et Æventyr af samme Slags, som at man, uden engang at elske sig selv, skulle kunne elske sin Næste."

For Grundtvig, som for de identitære, er det selve forudsætningen for at man kan finde sin plads i verden, at man elsker sig selv. Vi har i årevis i Europa, set hvordan selvhadet har resulteret i en voldsom masseindvandring, der truer med at gøre os til mindretal i vore egne lande. Den kærlighed til sine egne som Grundtvig fandt så vigtig, og som vi må genfinde, for ikke at gå vores egen destruktion i møde.

Stadig relevant

Vi finder, at Grundtvig stadig er relevant, men at hans vigtigste tanker, det der drev ham, ofte udelades, når man i dag lærer om den store mand. Mange af Grundtvigs tanke minder om noget af det, som du kan finde hos identitære bevægelser rundt om i Europa i dag. For os er det vigtigt, at der også i Danmark har været tænkere, som vi kan bygge på, og her kommer man ikke udenom Grundtvig. Vi kan kun opfordre til at man udforsker Grundtvig mere, hvis man ikke er bekendt med hans tanker og idéer.

https://identitaer.dk/2019/grundtvig-for-identitaere

Kriminelle udlændinge skal udvises 

Vi ønsker hverken at lægge jord eller frihed til kriminelle udlændinge. Tolerance over for kriminelle udlændinge ødelægger fællesskabet for alle, der lever sammen i fred og fordragelighed og bidrager til det danske fællesskab, uanset oprindelse og tro. Udlændinge, der begår kriminalitet i Danmark, skal udvises, så retsbevidstheden i samfundet bevares, og så vi også fremover kan sikre den solidaritet og tryghed, som kendetegner vores samfund 

Vi vil genoprette lov og orden, stoppe illegal indvandring, forhindre menneskesmugling og sikre, at familier på flugt kan blive sammen tæt på deres hjemland og således let kan repatrieres. Derfor skal al hjælp til krigsflygtninge foregå i deres nærområder, og vi skal kun give beskyttelse til personligt forfulgte flygtninge med familie, som kommer direkte fra FN's flygtningelejre på en fast årlig kvote. 

          udvisning af udenlandske forbrydere omgånde uden domstole

                                da det koster hr og fru danmark skatte kr

Ifølge Ekstra Bladet 26/5 har politiet sigtet en dansk mand for "racisme", fordi han under en ordveksling med en muslimsk kvinde på havnen i Kastrup sagde, at hun og hendes familie ikke hører hjemme i Danmark.

Hertil er at bemærke:

1. Det er ikke nedværdigende at påstå, at en person hører hjemme et andet sted.

2. Ordene blev ikke udtalt "med forsæt til udbredelse i en videre kreds", som det hedder i straffelovens §266b.

3. Den muslimske kvinde udbredte med forsæt i en videre kreds, idet hun filmede ordvekslingen og lagde den på sociale medier. Hvis udtalelsen er racistisk, er det altså kvinden, der har overtrådt §266b, ikke den danske mand.

4. Den muslimske kvinde overtrådte tillige og hævet over enhver tvivl databeskyttelsesloven, idet hun lagde optagelsen med den danske mand til offentligt skue, så manden var tydeligt genkendelig. Han er derpå blevet truet med vold af trosfæller af kvinden.

5. Kvinden har flygtningestatus, men besøger jævnligt Tunis, som hun påstår sig forfulgt i. Hun er altså asylsvindler og bør udvises.

§266b: "Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år."

Politiets besynderlige sigtelse omtales i Ekstra Bladet her >>>

DE GULE WEST FOLKEPARTI VIL AF MED  §266b  FOLK SKAL HAVE FRIHED VAD DE VIL SIGE  SÅ STØT OS AT KOMME IND I FOLKETINGET   ELLER GI OS MAGTEN  

Den 17-årige Mila og den 18-årige Floriane Gouget har som følge af deres islamkritik fået adskillige konkrete dødstrusler, som fransk politi behandler med alvor. Trods ubehagelighederne insisterer de begge på deres ytringsfrihed og retten til blasfemi.

Milas liv ændredes efter islamkritik

Mila er vokset op med satiremagasinet Charlie Hebdo i hjemmet og er i øvrigt gået op i de samme ting som så mange andre teenagepiger. Hendes liv ændredes dog brat i 2020 på grund af en video på Instagram.

Lørdag den 18. januar 2020 havde Mila - læs her og her - (hendes efternavn hemmeligholdes af sikkerhedsårsager) en livechat på sin instagram-side. En dreng blev imidlertid grov over for hende "i Allahs navn" og kaldte hende for en "beskidt franskmand" og en "beskidt lebbe". Det fik hende til at lægge en video op, hvori hun harcelerede over islam: "Jeg siger, hvad jeg mener. Koranen er en hadets religion; der er kun had i den. ... Islam er lort." Denne video gik viralt og blev set af hundredtusinder.

Videoen medførte voldsomme reaktioner; Mila blev truet på livet, og personlige oplysninger, herunder hendes bopæl, blev lagt på nettet. To dage efter, den 20. januar 2020, kom hun under politibeskyttelse, og det har hun været lige siden. Hun kunne ikke vende tilbage til sit gymnasium, hvor 70% af eleverne er muslimer. Undervisningsministeren påtog sig at finde en ny skole til hende.

Statsanklageren sigtede den 23. januar 2020 Mila for at tilskynde til had, men hensynet til ytringsfriheden fik ham senere til at frafalde sigtelsen.

Mila bliver fortsat truet

Mila kom siden på en militærskole, men hun blev udvist af 'sikkerhedsårsager'. Det har været på tale, at hun skulle følge noget fjernundervisning, men der er tilsyneladende ikke aftalt noget konkret. Mila arbejder nu med 'forskellige kunstprojekter'. Hun bor sammen med sine forældre på hemmelig adresse og har permanent politibeskyttelse. Hun forsøger at holde lav profil, selv om det falder hende svært.

I november 2020 lagde Mila en video på det sociale medie TikTok, hvori hun igen kritiserede islam. Det medførte en ny bølge af dødstrusler, hvis antal på dette tidspunkt var nået op på omkring 50.000 ifølge hendes advokat, Richard Malka.

Selv helt ukontroversielle opslag på de sociale medier medfører truende kommentarer. Søndag den 14. marts 2021 havde hun således i al fredsommelighed fundet sine gamle børnetegninger frem og lagt en tegning af et pain au chocolat på Twitter. Ganske få minutter efter havde opslaget fået flere ubehagelige kommentarer. Hun blokerede flere af profilerne og genopfriskede tråden. Nu var der flere hundrede hadefulde beskeder. Det massive angreb tyder på en koordineret indsats rettet mod hende. Ikke nok med det: Twitter valgte uden videre at blokere hendes konto med denne besked: "Hej Mila, din konto magicalorrs er blevet lukket på grund af brud på Twitters regler; mere specifikt for brud på reglerne mod chikane. Du kan ikke gå efter en person og chikanere vedkommende eller opfordre en anden person til at gøre det. Du skal vide, at hvis du forsøger at omgå dette tiltag ved at oprette en ny konto, så sletter vi den med det samme." Advokaten Richard Malka er indigneret over Twitters handlemåde, når det jo var Mila, der var offer for andres chikane. Alligevel valgte Twitter at lukke Milas konto, når de burde lukke hendes angriberes konti. Twitter kan ikke være uvidende om det massive angreb, som Mila er udsat for. Mandag formiddag kunne hun komme på Twitter igen, men hun har aldrig modtaget nogen forklaring eller undskyldning fra Twitter.

Malka har gentagne gange forsøgt at få de sociale medier til at ophæve anonymiteten for dem, der truer Mila på livet. "De sociale medier kan ikke lade som om, at de ikke er klar over situationen. Vi vil vide, om gerningsmændene får deres konti lukket."

To personer fik i 2020 fængselsstraffe for at have truet Mila på livet. Flere bliver retsforfulgt i løbet af 2021.

Floriane Gouget kæmper for sekularismen (laïcité) i Frankrig

18-årige Floriane Gouget er sygeplejerskestuderende og fortaler for den franske sekularisme: laïcité.

Floriane var 12 år, da terrorangrebet mod satiremagasinet Charlie Hebdo fandt sted i 2015. Det gjorde et stort indtryk på hende, da hun sammen med sine forældre deltog i en støttedemonstration for Charlie Hebdo og ytringsfriheden. Floriane forstod ikke helt, hvad der var sket, og man forklarede hende, at nogle mennesker var blevet dræbt på grund af nogle tegninger. Det undrede hende, og i et forsøg på at forstå det skete begyndte hun at læse om muhammedtegningerne og fik forældrene overtalt til at tegne abonnement på Charlie Hebdo. Læsningen gik hende et vist indblik i islamismen og behovet for et sekulært samfund. I skolen savnede hun imidlertid en bedre undervisning i ytringsfrihed og en understregning af, at blasfemi ikke er forbudt i Frankrig. Hun er navnlig blevet inspireret af den islamkritiske journalist og forfatter Zineb El Rhazoui, der i en årrække var tilknyttet Charlie Hebdo som religionsekspert, og som siden terrorangrebet har levet under konstant politibeskyttelse.

Floriane Gougets tilknytning til Charlie Hebdo er fortsat siden 2015, og Floriane fremhæver eksempelvis jævnligt karikaturtegninger fra magasinet på sin Twitter-side.

I et interview i Charlie Hebdo påpeger Floriane Gouget, at blasfemi "er en ret. Jeg er ikke forpligtet til at overholde en anden religions tabuer. Hvis man skulle overholde alle religioners tabuer, så ville man ikke kunne foretage sig noget længere!".

Da stormvejret mod Mila brød ud i januar 2020, var Floriane 17 år og gik i gymnasiet. Hun skrev til Mila og gav udtryk for sin støtte. De to har siden holdt kontakten og betragter sig i dag som venner.

Foreningen 'Dernier Espoir'

I september 2020 stiftedes foreningen 'Dernier espoir' (Det sidste Håb). Navnet henviser til foreningens kamp for bevarelsen af Frankrigs sekularisme for de kommende generationer, der i svindende grad favner sekularismen. Den 20-årige Mathys Dupuis er formand og Floriane Gouget er næstformand. Blandt deres medlemmer finder man Mila.

I et forsøg på at vende udviklingen foreslår Mathys Dupuis, at undervisningsforløbet i etik og samfundslære (der blev indført efter terrorangrebet på Charlie Hebdo i 2015 som følge af muslimske elevers manglende accept af retten til at lave satire) gøres til et selvstændigt fag i de ældre klasser og i gymnasiet, og undervisningsministeriet skal forpligtes til at beskytte lærerne, så de kan vise Charlie Hebdos karikaturtegninger i klasselokalet.

Foreningen organiserede den 30. oktober 2020 en tegnekonkurrence, der havde temaet "ytringsfrihed og laïcité". Ideen til konkurrencen opstod den 16. oktober efter mordet på religionslæreren Samuel Paty, der havde vist muhammedtegninger som led i undervisningen. Som Floriane forklarer, var det "nødvendigt at vise, at vi i Frankrig har ret til at karikere".

Foreningen havde den 17. marts 2021 et indlæg i Marianne, hvori de gør opmærksom på, at den såkaldte islamofobi, som man beskylder Mila for, reelt er en beskyldning for blasfemi. De minder om, at blasfemi ikke er ulovligt i Frankrig, og at ytringsfrihedens grænser defineres af fransk lovgivning. Mila kritiserer en idé, men hendes modstandere går efter hende personligt. Endelig opfordrer indlæggets forfattere, herunder Floriane, Mariannes læsere til at støtte Mila og bruge deres ytringsfrihed, som republikken giver sine borgere ret til at benytte. Efter dette forsvar for Mila oplevede Floriane en lille stigning i antallet af personlige angreb og trusler.

I et dobbeltinterview i Figaro fortæller Mathys Dupuis, at ingen længere tør forsvare sekularismen. Floriane Gouget supplerer: "Mila gør det, og se hvad der er blevet af hendes liv. Hun er under politibeskyttelse og får dagligt dødstrusler... Når hun erklærer, at "islam er noget lort", så kan hun sige det, hun har ret til at gøre det, hun gør ret i at sige det. ... I Saudi-Arabien er der dødsstraf for blasfemi. Det samme gælder her."

Floriane Gougets støtte til Mila medførte trusler

Floriane Gouget har normalt omkring 30 visninger af sine videoer, men da hun i november lagde en video ud, hvori hun talte Milas sag, steg antallet voldsomt. Hun fik desuden stadigt mere truende beskeder. Det eskalerede fra en undren over, hvorfor hun forsvarer Mila, over skældsord til trusler. Hun fik beskeder som: "Dig kommer det også til at gå dårligt for", "Jeg håber, at du ætser ihjel af syre", "Du ender uden hoved lige som din veninde Mila", "Mila får uanset hvad sit hoved skåret af" og "Hej, det er dig, der truer Profeten og som bor i Avranches?". Efter dette begyndte Gouget at anmelde truende beskeder til Twitter og politiet.

Da Twitter i marts 2021 lukkede Milas konto midlertidigt, lavede Floriane en 2-minutters video for Dernier Espoir, hvori hun henvendt til Milas chikanører proklamerer: "Vi er ikke bange!". Dette medførte på ny adskillige trusler på nettet, og hun meldte det til politiet. Hun indførte nu flere sikkerhedsforanstaltninger: hun fulgtes med sin værelseskammerat til og fra skolen, hun besluttede at installere en alarm i hjemmet, og på hende Instagram-side blev alle billeder af hendes forældre slettet.

Twitters chikane fortsætter

Floriane Gougets profilbillede på Twitter viser hende på Place de la République i Paris holdende en forside fra Charlie Hebdo. Forsiden var en særudgave den 2. september 2020 i anledning af retssagen mod de medskyldige ved attentatet i 2015, og man ser Jyllands-Postens tolv muhammedtegninger sammen med Charlie Hebdos forsidetegning af Muhammed fra den 8. februar 2006 til støtte for den danske avis.

Florianes valg af profilbillede fik Twitter til midlertidigt at lukke hendes konto fredag formiddag den 26. marts 2021 (lige som de havde blokeret Milas knap to uger forinden), da det var et "hadefuldt billede", der brød Twitters regler. De tilbød at genetablere hendes konto, hvis hun slettede billedet. Hendes konto blev dog genetableret samme eftermiddag, og Floriane Gouget har ingen intentioner om at ændre sit profilbillede.

Floriane Gouget siger om Twitters blokering: "Twitter fratager mig min ytringsfrihed, fordi jeg viser mig med en forside fra Charlie Hebdo. ... Folk er døde på grund af de tegninger, det er skandaløst!" Floriane mener, at Twitters midlertidige blokering hænger sammen med, at mange af deres moderatorer befinder sig i Nordafrika. Twitters beslutning gjorde Floriane Gouget oprørt, fordi Twitter derved bebrejder hende for det samme, som terroristerne bebrejdede Charlie Hebdo for.

Florianes personlige oplysninger lagt på nettet

Søndag den 11. april 2021 kunne Floriane ikke komme ind på sin Twitter-profil. Adgangskoden virkede ikke, og hendes telefonnummer var blevet ændret, så hun ikke kunne ændre sine indstillinger. Hun gik i stedet ind på sin profil fra en venindes Twitter-konto og så nu beskeden "hacket af @eapy". Denne person, der har mere end 11.000 følgere, udsendte et tweet med hendes forældres adresse og kort efter et tweet med hendes egen fulde adresse og telefonnummer, som hackeren har fundet ud fra hendes indkøb på nettet. I de efterfølgende kommentarer skrives der om at opsøge hende og tæske hende. Næste morgen politianmeldte Floriane denne krænkelse af privatlivets fred.

Spændinger i samfundet truer ytringsfriheden

Mila er i dag 17 år og lever under konstant politibeskyttelse og lever i isolation sammen med sine forældre. Hun fortæller, at Floriane Gouget har haft modet til at bakke hende op lige fra begyndelsen, og hun opfordrer sine følgere til støtte Floriane.

De har begge understreget retten til blasfemi og kæmper mod muslimers dødstrusler såvel som sociale mediers censur. At censuren kun har været midlertidig, skyldes sandsynligvis offentlighedens bevågenhed samt advokat Richard Malkas engagement (Malka er også advokat for Charlie Hebdo).

De voldsomme reaktioner mod Mila og Floriane Gouget er symptomer på de tiltagende store spændinger, der findes i det franske samfund.

I England vakte det opsigt, da en skolelærer blev midlertidigt suspenderet fra Batley Grammar School efter den 22. marts at have vist en muhammedtegning. Det muslimske samfunds rasende protester fik læreren til at frygte for sit liv, eftersom hans franske kollega Samuel Paty havde fået halsen skåret over. Læreren lever fortsat i skjul sammen med sin familie. De lever under politibeskyttelse i et 'safe house', og selv deres nærmeste ved ikke, hvor de bor. Deres bolig i Batley blev for nogle uger siden sat til salg. En uafhængig undersøgelse af lærerens 'sag' har nu konkluderet, at han ikke forsætligt havde ønsket at provokere, men at han vitterligt troede, at visning af tegningen havde et pædagogisk sigte. Han er derfor ikke længere suspenderet og kan vende tilbage. Det er dog usandsynligt, at han vender tilbage efter at have oplevet konsekvensen af skolens feje svigt.

good grund at udvise  muslimer af danmark vi regner med 95 prosent at de bliver udvis  derfor burte i støtte os i at få udvist muslimer fra danmark  uden set de er født i danmark   vil men kunne sette barnet til familiens  hjemland   at vær dansk kan de glemme aldt om

alle muslimer der skal rejse ud af danmark skal samles i grupper på en udrejse center på en ø  vi tenger på  bonholm  vi vil støtte inge stojtenbjær i at få roolen som udvisnings minister  det er hun good til

Vi vil udvise alle kriminelle udlændinge. Derfor vil vi have dansk lov på dette område til at stå over Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, så vi ikke tvinges til at huse udenlandske forbrydere på dansk jord. Vi vil ikke acceptere, at menneskerettighedsdomstolen konstant udvider udlændinges rettigheder i Danmark. Vi bør udtræde af Schengen samarbejdet, og eu og nato  på nationalt initiativ sikre permanent grænsekontrol, for sikkerhed og tryghed for Danmark.

Mor og datter stukket med kniv

Overfaldet er umotiveret

https://ekstrabladet.dk/112/mor-og-datter-stukket-med-kniv/8314080

derfor  burte i støtte de gule vest folkeparti at få rydet up i danmark og få udvist  95 prosent af muslimerne  af danmark   der skal ske noget  snart    muslimsk hersken i danmark det må ikke ske  for en vert pris  ....

prassemedelse  af de gule vest  folkeparti

VI VIL STOPPE  ISLAMISERING I DANMARK  OG FORBYDE MUSLIMER I DET OFLIG BESKÆFTILIGSE

DERS JOP ER  EN KOST ELLER  SMÅTENG JOP  I  DANMARK  DE SKAL IKKE VÆR POLITIKER ELLER I KOMMUNE BESTYRLSE  OG VI VIL KRAVE  95  PROSENT  AF SAMLIG MUSLIMER  BLIVER UDVIST AF DANMASRK UDEN SET DU ER FØDT I DANMARK SKAL DET MULIGØRS AT UDVISE MUSLIMER AF DANMARK

FRAMOVER SKAL MUSLIMER BETALE OPHOLDS SKAT    OG  UDVISNING SKAT  SÅ DE PÅ DENNE MÅDE OPSPAR  UD  AF DERS  EJEN LØN  UDVISNINGS SKAT  TIL  AT  HAVE  KLAR VIS  DANMARK  UDVISER DEM  AF DANMARK SÅ DET ER IKKE HR OG FRU DANMARK  DER SKAL BETALE DERS JOMFRU REJSER TIL VESTEN

DET SKAL VÆR SLUT AT  HUSE MUSLIMER I  EU LANDE  DANMARK SKAL VÆR FORBEDLE  AT VISE VI SKAL KUN HAVE DE DANSKE  MUSLIMER  IKKE  UDLANSKE  OG DERS BØRN FØDT I DANMARK

STEM PÅ OS  VI VIL SETTE MUSLIMERNE PÅ PLAS  FOR ALTID DE VIL BLIVE SKAK MAT  OGSÅ  SOCIALDEMOKRATER  OG  ENDHEDSLISTEN

100. 000   AGUMENTER   FOR AT UDVISE  MUSLIMER AF DANMARK   PÅ DERS EJEN REGNING

Vi skal frit kunne kritisere religioner og ikke lægge unødvendige bånd på det frie ord. Vi vil derfor afskaffe den såkaldte racismeparagraf 266b i straffeloven, som begrænser ytringsfriheden og den fri meningsudveksling. 

Skolelærer halshugget i Paris-forstad efter fremvisning af karikaturtegninger: Macron kalder drabet islamistisk terror

https://www.berlingske.dk/europa/skolelaerer-knivdraebt-efter-brug-af-muhammed-tegninger-i-paris


VI BYDER PÅ EN POLITIK DER ER BEFOLKNINGS  ØNSKE OG DEN SKAL DE HAVE  UDEN SET VAD  VAD  MENDER MENSKERATIHEDERNE OG EU OG NATO  

VI SKAL IKKE VÆR MEDLEM AF EU  OG  NATO  VI VIL SEJLE VOR EJEN SØ  OG BEVOKTE VOR EJEN SØ  UDEN ANDRAS INDBLANING

VI VIL KRAVE AT ALLE ASYLSØGER SKAL VÆR PÅ ASYLCENTER IKKE I PRIVATE LEJLIHEDER ELLER VILLAGER  VIS DE IKKE GØR DET  SÅ ER DET UD AF KLAPPEN AF DANMARK

VI VIL LUKKE ALLE PRIVATE  MUSLIMSKE SKOLER I DANMARK OG UDVISE  DEM AF DANMARK  DA DE IKKE OPFYLDER INDTEGRAD                                                                                                                              


prassemedelse af de gule vest folkeparti

Borgmester vil deltage i »frihedskamp« mod tvungne tørklæder og mulig imam-kontrol

prassemedelse af de gule vest folkeparti

MUSLIMERNE OG ISLAMISTER  STILLER UP TIL AT INDVEDER DANMARK   65. Allahs parti 05.09.2018 05.09.2021 DE BLIV GODKENT AF VALG  NÆVNET  DERFOR SKAL DU TAG AVSTAND FRA MUSLIMSKE VÆLGER  stem  ikke   på  muslimer  i folketinget 

prassemedelse af de gule vest folkeparti

CORONA  KAN FØ'LGES PÅ DEN GODE LINK   IKKE SUNHEDSSTYRLSENS FALSKE LINK

    https://covid-19-in-denmark.webnode.dk/

fede løgne om corona  se den skrame vidio som staten går ud med  ren profit  tank  til ders ejen lommer

men tenger ikke på vem laver mumdbind i china   og vem er ren andsat til at lave dem    uhyklig  avsløring

at det er  tibet fangerne og de muslimske fanke lejer som produkser dem også til danmark 

for vert bin du tar på er en fange mishanlet af det chinas myndihed at de skal lave daglig  mellem 70-80 tusen mundbindfor en kop vand eller  en stykke brød

danmarks indblaning i belaruslands vag er dypt ulovlidt og   det skal få konsekvens  til danmark  vi vil opforder belarusia  at finde pasne  santionder mod dem som blander sig i ders land

HEJ JEG HEDER GRADIMIR MILJKOVIC OG ER FRA DE GULE VEST FOLKEPARTI I DANMARKJEG VIL GERNE HAVE MØDE MED AMBASSADØREN FOR CYPEREN FOR AT STILLE CYPPEREN KLAGE OVERAT I ER GÅDET MED TIL AT DER SANKTIONER MOD HVIDERUSLAND
NÅR I SELD HAR STOR PROBLEMER MED TYRKIETI SER AT I ER BLIVET GODT NARET AF EU AT SIG FØST JA TIL SANTIONDERNE MOD HVIDERUSLANDOG VAD HAR I FÅDET UD AF AT KLAGE OVER TYRKIET NÅR DANMARK BLOKKER FOR AT MEN IKKE KAN SANKTIONER TYRKIET
SÅ JEG BEDER JER AT TRAKKE JA TILBAGE FRA EU AT SANKTIONER HVIDERUSLAND VIS EU IKKE RATTER RATOG MOD SANKTIONER FØST FRAMMEST TYRKIETNÅR DE HAR VIST AT DE HAR GJORT DET ALVORLIDT KAN I OPNE OP AT SANKTIONER HVIDERUSLANDJEG ER DE GULE VEST FOLKEPARTI POLITIKER OG KANDIDAT TIL NESTE FOLKETINGS VALGJEG BEDER JER AT GIVE DETTE INDLEG TIL CYPEREN PARLAMENT FRA VOR PARTI I DANMARKAT VI VIL IKKE TOLERER SANKTIONER MOD HVIDERUSLAND UDEN GRUND
VI DE GULE VEST HAR ANDERKENT VALGET I HVIDERUSLAND FOR AT SKABE FRED I VERDENVI VIL IKKE SANKTIONER HVIDERUSLAND FOR VALGET DER HAR VERET LEGALT VALG VI ANDRA LANDE SKAL IKKE BLANDE OS I ENTERNE ANDLEGNER I HVIDERUSLAND GØR VI DET HAR HVIDERUSLAND LOV AT BLANDE SIG I VESTENS VALG OG FØR KAMPANJE MOD POLITIKER OG PARTIER
ER DET DEMOKRATISK AT MEN INTERN BLANDER SIG I ANDRAS VALG TENG JER OM ENNU EN GANG OG SE VAD EU GØR VED JER DE SNYDER JER GODT OG GRUNDIG FOR AT I SKAL SI JA TIL SANKTIONER MODHVIDERUSLAND
VORFOR HAR I IKKE KLAGET OVER DANMARK OVER POLITI VOLD
Oprettelse af den hviderussiske union af soldater, BZV (20. august 1991https://www.youtube.com/watch?v=WLZx7HJTHkg BZV's marts på frihedsdagen i 1993https://www.youtube.com/watch?v=lCfLOg69jAk HACKER ANDKRIPPER VALGET 2020 I HVIDERUSLAND https://www.youtube.com/watch?v=147WFDb_8QQ https://www.youtube.com/watch?v=69NVw-06bu8 https://www.youtube.com/watch?v=YY3kPe7ZxYc https://www.youtube.com/watch?v=B3BAjBS_XIk https://www.youtube.com/watch?v=mfsjVowOGiA https://www.youtube.com/watch?v=DWN3jHisoRc kommunikationsafbrydelse , der lammede mobilt internet og fastnet, ramte landet søndag aften, da udgangsmålingerne kaldte valget til Lukashenko. Kun begrænset WiFi-adgang var tilgængelig, og alle sociale mediesider blev blokeret. Regeringen hævder, at afbrydelsen var forårsaget af " flere cyberangreb"Fra udlandet,
DANMARKS BRUTALITET MOD DEMOSTRANTER DUKOMENTERS HER VAD HAR DANMARK GJORT KRIMINELT MOD DEMOSTRANTERVI VIL DUKOMENTER AT DANMASRK HAR JO SELD PROBLEMER MED DEMOSTRANTER RYDNING AF UNGDOMSHUSET Aktionsstyrken - AKS MOD UNGDOMSHUSET PÅ JAGTVEJ69 PÅ NØRBROG DE VAR MED MILITÆR HILIKOPTER OG ANDKRIP EN KULTURHUSPÅ NØRBROG https://www.youtube.com/watch?v=6My-t270XGg https://www.youtube.com/watch?v=zeQcOb-P05I POLITI VOLD Voldsomme uroligheder i Københavnhttps://www.youtube.com/watch?v=FN3d4Mk_XgM POLITI VOLD

https://www.youtube.com/watch?v=rRaAr-ZJeVk ja ja men det de gør i hviderusland er jo det samme som men gør i danmark fra 80erne og 90erne og up affra at skyde på demostranter til valg ved eu i 1993 er kriminelt og eu og verden har ikke fordømt denne voldalle så på mens demostranterne fik bryl med stave i danmarkog jeg ser ingen grund at kritiser hviderusland for at brug magt mod demostranterne i hvideruslandde truger en stat med kaos og desbiliser staten hviderusland forde men vil velte den legale president af hviderusland og tilfordel for eu og nato så de kan sette rusland skak mat så de bliver omringet af nato facister det kunne i tenge jer at udfør det er det men bruger demostranter til som men gjor i facist staten ukrianemed pompe milionder ind i kontor og udløse balade med staten jankovich som var president legal bliv velter ved en fej kupsom eu og nato og usa og danmark stod for med milionder af evrosderfor tir eu og danmark og stor lande hviderusland til optør til det kommer til våben brugat lokke demostranter at andkrippe militær basser og tag våben til det bliver bogerkrig i hvideruslandog lave en kup forsøg via hjelp af eu og nato og danmark og usadet kalder jo vesten en demokrati at velte andra landes stater og leder ... derfor opforder jeg open til hvideruslands stat at får styr på ders våben og militær så fjenden ikke får fat i det husk på maidan ukriane er medløber og hjelper fjenden til kupforsøg i hviderusland så derfor må hviderusland god brug af militær og brug skydevåben mod demstranterne da det hander jo en real kupmod hvideruslandkup forsøg mod hviderusland er jo sponsoret af eu unionen og nato og danmark og de baltiske lande og usade har set milionder til konto at velte den legale president af hviderusland verden har en stor problem at de blander sig i entern konflikt vor det kun befolkning og ders stat skal løse sammenikke andra .. de gule vest folkeparti vil ikke give lov at velte den nuverne president da det truger til word 3 krig rusland vil da ikke bar se på at hviderusland falder i hænderne på nato og eu rusland vil reager omgånde vis de ser det truger ders landjeg som er de gule vest folkeparti politiker ved gradimir miljkovic vil anderkende valget i hviderusland for at skabe fred ind at skabe optøjer som ikke er demokratisk og som er sponsoret af vestens proboganda maskinedet er nato og de vestlig lande der setter ild til folkeslagene vi vil ikke godkende eus facisme og det de gør mod østlig lande derfor vil vi snart avlege besøg i hviderusland i minsk en god besøg og underskive at vi som parti i danmark har anderkent det videruslands president alisandra l ny terroist hjemside der bringer fake news om hviderusland for at tilsvine presidenten alisandra de pomper milion beløb til fake probaganda ...https://belsat.eu/ men beskyller hviderusland for tortur vi siger fra de gule vest folkeparti ja men se bar af rasten af vesten og danmark har jo også tortur i danmark går det udover de hjemløse og psykisk syge i vesten er det maget vær se i frankrig vor tortur brugt mod de gule vest og i tyskland vor myndihederne andkrip covid-19 for der males løgneog det nu brugs politisk mod befolkning vor noget der nu tjender kassen ved covid-19 så konklarsion er vi ser ingen grund at hisse sig up mod hvide rusland den bruger samme taktik som rasten af vesten og det har den full rat i at bruge de bruger ders rat full efter bogen og legalt som andra lande gør i konfliktermen kan ikke kritiser ham for tortur da det ikke er tortur vis det var så hadet vesten en anden problem bar se vordan de jagter os i frankrig deskyder med gomikulder og folk mister øjne og beskadser på kroppen men vesten og danmark har aldrig fordømt frakrig at brug ulovlidt våben mod demostrantgerne og det er jo demokrati men taller om oversettet af gradimir miljkovic politisk kandidat fra de gule vest folkepartihttps://www.de-gule-vest-folkeparti.dk/ https://de-gule-vest-folkeparti.webnode.dk/ mail gradimir.miljkovic@mail.ru politisk kandidat til folketinget+ 45 52169200 parti de gule vest folkeparti tellefon til vor kandidat og til administration af de gule vest folkeparti

Gadekampe Nørrebro d.14/4/2019

https://www.youtube.com/watch?v=rRaAr-ZJeVk ja ja men det de gør i hviderusland er jo det samme som men gør i danmark fra 80erne og 90erne og up affra at skyde på demostranter til valg ved eu i 1993 er kriminelt og eu og verden har ikke fordømt denne voldalle så på mens demostranterne fik bryl med stave i danmarkog jeg ser ingen grund at kritiser hviderusland for at brug magt mod demostranterne i hvideruslandde truger en stat med kaos og desbiliser staten hviderusland forde men vil velte den legale president af hviderusland og tilfordel for eu og nato så de kan sette rusland skak mat så de bliver omringet af nato facister det kunne i tenge jer at udfør det er det men bruger demostranter til som men gjor i facist staten ukrianemed pompe milionder ind i kontor og udløse balade med staten jankovich som var president legal bliv velter ved en fej kupsom eu og nato og usa og danmark stod for med milionder af evrosderfor tir eu og danmark og stor lande hviderusland til optør til det kommer til våben brugat lokke demostranter at andkrippe militær basser og tag våben til det bliver bogerkrig i hvideruslandog lave en kup forsøg via hjelp af eu og nato og danmark og usadet kalder jo vesten en demokrati at velte andra landes stater og leder ... derfor opforder jeg open til hvideruslands stat at får styr på ders våben og militær så fjenden ikke får fat i det husk på maidan ukriane er medløber og hjelper fjenden til kupforsøg i hviderusland så derfor må hviderusland god brug af militær og brug skydevåben mod demstranterne da det hander jo en real kupmod hvideruslandkup forsøg mod hviderusland er jo sponsoret af eu unionen og nato og danmark og de baltiske lande og usade har set milionder til konto at velte den legale president af hviderusland verden har en stor problem at de blander sig i entern konflikt vor det kun befolkning og ders stat skal løse sammenikke andra .. de gule vest folkeparti vil ikke give lov at velte den nuverne president da det truger til word 3 krig rusland vil da ikke bar se på at hviderusland falder i hænderne på nato og eu rusland vil reager omgånde vis de ser det truger ders landjeg som er de gule vest folkeparti politiker ved gradimir miljkovic vil anderkende valget i hviderusland for at skabe fred ind at skabe optøjer som ikke er demokratisk og som er sponsoret af vestens proboganda maskinedet er nato og de vestlig lande der setter ild til folkeslagene vi vil ikke godkende eus facisme og det de gør mod østlig lande derfor vil vi snart avlege besøg i hviderusland i minsk en god besøg og underskive at vi som parti i danmark har anderkent det videruslands president alisandra l ny terroist hjemside der bringer fake news om hviderusland for at tilsvine presidenten alisandra de pomper milion beløb til fake probaganda ...https://belsat.eu/ men beskyller hviderusland for tortur vi siger fra de gule vest folkeparti ja men se bar af rasten af vesten og danmark har jo også tortur i danmark går det udover de hjemløse og psykisk syge i vesten er det maget vær se i frankrig vor tortur brugt mod de gule vest og i tyskland vor myndihederne andkrip covid-19 for der males løgneog det nu brugs politisk mod befolkning vor noget der nu tjender kassen ved covid-19 så konklarsion er vi ser ingen grund at hisse sig up mod hvide rusland den bruger samme taktik som rasten af vesten og det har den full rat i at bruge de bruger ders rat full efter bogen og legalt som andra lande gør i konfliktermen kan ikke kritiser ham for tortur da det ikke er tortur vis det var så hadet vesten en anden problem bar se vordan de jagter os i frankrig deskyder med gomikulder og folk mister øjne og beskadser på kroppen men vesten og danmark har aldrig fordømt frakrig at brug ulovlidt våben mod demostrantgerne og det er jo demokrati men taller om oversettet af gradimir miljkovic politisk kandidat fra de gule vest folkepartihttps://www.de-gule-vest-folkeparti.dk/ https://de-gule-vest-folkeparti.webnode.dk/ mail gradimir.miljkovic@mail.ru politisk kandidat til folketinget+ 45 52169200 parti de gule vest folkeparti tellefon til vor kandidat og til administration af de gule vest folkeparti

prassemedelse af de gule vest folkeparti

We express our solidarity with the legitimate President of Belarus Alexander Lukashenko

tut.by  ER  BLIVET INDFILTERET OG   MYNDIHERNE I  BELARUSSIA HAR LUKKET DET LORT  SÅ DE IKKE BRINGER  SUPPORT TIL EN  PARTI SOM VIL SUPPORTER FOR EU OG NATO  DE HAR FÅDET FRATAGET SENDE TILLADESE I FØST 3 MÅNDLER  MEN DET BLIVER SANSYNLIDT MER DA DE DRIVER  LINK TIL PROBAGANDA      https://www.tut.by/   .... 

det nyeste  tut.by er lukket takkevær  politiet og hostmesteren i by

sodan skal det gøres  dem der er ondsindet mod sin faderland  

NEXTE TV  LEDEREN OG TERROIST  ANHOLDT   DET ROSSER VI MAGET

DE GULE VEST FOLKEPARTI KRAVER JEPPE KOFOD AT TRADE TILBAGE OMGÅNDE OG BETALLE 500.000 KR TIL STATEN I GEN 

DANMARK SKAL IKKE STØTE TERROISME I HVIDERUSLAND VI VIL DUKOMENTER SAGEN HER FORLEGER JEG FRA DE GULE VEST FOLKEPARTI EN DUKOMENTASION VORDAN DE HVIDERUSLANDS FACISTER KOM TIL MAGEN I 90ERNE STATEN SVOR ED DEN 8 SEPTEMBER 1992 HER ER VIDIO DUKENTERSION National anthem of Belarus (1991-1995) - "Żywe Bełaruś!"https://www.youtube.com/watch?v=r5NHaxGu30E 

https://www.youtube.com/watch?v=kdE2DHQcNvg  Oprettelse af den hviderussiske union af soldater, BZV (20. august 1991

https://www.youtube.com/watch?v=WLZx7HJTHkg BZV  's marts på frihedsdagen  i 1993

https://www.youtube.com/watch?v=lCfLOg69jAk  HACKER ANDKRIPPER VALGET 2020 I HVIDERUSLAND 

https://www.youtube.com/watch?v=147WFDb_8QQ  https://www.youtube.com/watch?v=69NVw-06bu8 

https://www.youtube.com/watch?v=YY3kPe7ZxYc  

https://www.youtube.com/watch?v=B3BAjBS_XIk 

https://www.youtube.com/watch?v=mfsjVowOGiA 

https://www.youtube.com/watch?v=DWN3jHisoRc 

kommunikationsafbrydelse , der lammede mobilt internet og fastnet, ramte landet søndag aften, da udgangsmålingerne kaldte valget til Lukashenko. Kun begrænset WiFi-adgang var tilgængelig, og alle sociale mediesider blev blokeret. Regeringen hævder, at afbrydelsen var forårsaget af " flere cyberangreb"Fra udlandet,
DANMARKS BRUTALITET MOD DEMOSTRANTER DUKOMENTERS HER VAD HAR DANMARK GJORT KRIMINELT MOD DEMOSTRANTERVI VIL DUKOMENTER AT DANMASRK HAR JO SELD PROBLEMER MED DEMOSTRANTER RYDNING AF UNGDOMSHUSET Aktionsstyrken - AKS MOD UNGDOMSHUSET PÅ JAGTVEJ69 PÅ NØRBROG DE VAR MED MILITÆR HILIKOPTER OG ANDKRIP EN KULTURHUSPÅ NØRBROG

https://www.youtube.com/watch?v=6My-t270XGg 

https://www.youtube.com/watch?v=zeQcOb-P05I 

POLITI VOLD Voldsomme uroligheder i København  

https://www.youtube.com/watch?v=FN3d4Mk_XgM  POLITI VOLD

https://www.youtube.com/watch?v=rRaAr-ZJeVk 

ja ja men det de gør i hviderusland er jo det samme som men gør i danmark fra 80erne og 90erne og up affra at skyde på demostranter til valg ved eu i 1993 er kriminelt og eu og verden har ikke fordømt denne voldalle så på mens demostranterne fik bryl med stave i danmarkog jeg ser ingen grund at kritiser hviderusland for at brug magt mod demostranterne i hvideruslandde truger en stat med kaos og desbiliser staten hviderusland forde men vil velte den legale president af hviderusland og tilfordel for eu og nato så de kan sette rusland skak mat så de bliver omringet af nato facister det kunne i tenge jer at udfør det er det men bruger demostranter til som men gjor i facist staten ukrianemed pompe milionder ind i kontor og udløse balade med staten jankovich som var president legal bliv velter ved en fej kupsom eu og nato og usa og danmark stod for med milionder af evrosderfor tir eu og danmark og stor lande hviderusland til optør til det kommer til våben brugat lokke demostranter at andkrippe militær basser og tag våben til det bliver bogerkrig i hvideruslandog lave en kup forsøg via hjelp af eu og nato og danmark og usadet kalder jo vesten en demokrati at velte andra landes stater og leder ... derfor opforder jeg open til hvideruslands stat at får styr på ders våben og militær så fjenden ikke får fat i det husk på maidan ukriane er medløber og hjelper fjenden til kupforsøg i hviderusland så derfor må hviderusland god brug af militær og brug skydevåben mod demstranterne da det hander jo en real kupmod hvideruslandkup forsøg mod hviderusland er jo sponsoret af eu unionen og nato og danmark og de baltiske lande og usade har set milionder til konto at velte den legale president af hviderusland verden har en stor problem at de blander sig i entern konflikt vor det kun befolkning og ders stat skal løse sammenikke andra .. de gule vest folkeparti vil ikke give lov at velte den nuverne president da det truger til word 3 krig rusland vil da ikke bar se på at hviderusland falder i hænderne på nato og eu rusland vil reager omgånde vis de ser det truger ders landjeg som er de gule vest folkeparti politiker ved gradimir miljkovic vil anderkende valget i hviderusland for at skabe fred ind at skabe optøjer som ikke er demokratisk og som er sponsoret af vestens proboganda maskinedet er nato og de vestlig lande der setter ild til folkeslagene vi vil ikke godkende eus facisme og det de gør mod østlig lande derfor vil vi snart avlege besøg i hviderusland i minsk en god besøg og underskive at vi som parti i danmark har anderkent det videruslands president alisandra l ny terroist hjemside der bringer fake news om hviderusland for at tilsvine presidenten alisandra de pomper milion beløb til fake probaganda ...https://belsat.eu/ men beskyller hviderusland for tortur vi siger fra de gule vest folkeparti ja men se bar af rasten af vesten og danmark har jo også tortur i danmark går det udover de hjemløse og psykisk syge i vesten er det maget vær se i frankrig vor tortur brugt mod de gule vest og i tyskland vor myndihederne andkrip covid-19 for der males løgneog det nu brugs politisk mod befolkning vor noget der nu tjender kassen ved covid-19 så konklarsion er vi ser ingen grund at hisse sig up mod hvide rusland den bruger samme taktik som rasten af vesten og det har den full rat i at bruge de bruger ders rat full efter bogen og legalt som andra lande gør i konfliktermen kan ikke kritiser ham for tortur da det ikke er tortur vis det var så hadet vesten en anden problem bar se vordan de jagter os i frankrig deskyder med gomikulder og folk mister øjne og beskadser på kroppen men vesten og danmark har aldrig fordømt frakrig at brug ulovlidt våben mod demostrantgerne og det er jo demokrati men taller om


oversettet af gradimir miljkovic politisk kandidat fra de gule vest folkeparti https://www.de-gule-vest-folkeparti.dk 

/ https://de-gule-vest-folkeparti.webnode.dk / mail gradimir.miljkovic@mail.ru  politisk kandidat til folketinget+ 45 52169200 parti de gule vest folkeparti tellefon til vor kandidat og til administration af de gule vest folkeparti

de.gule.vest.folkeparti@gmx.com 

de gule west folkeparti i danmark er patnerskab med hviderusland og rusland  mer om det kan i læse vor drejebook  som myndihederne bruger til at fange ders kriminele  på  

https://belarus0.webnode.dk

Gadekampe Nørrebro d.14/4/2019

https://www.youtube.com/watch?v=rRaAr-ZJeVk ja ja men det de gør i hviderusland er jo det samme som men gør i danmark fra 80erne og 90erne og up affra at skyde på demostranter til valg ved eu i 1993 er kriminelt og eu og verden har ikke fordømt denne voldalle så på mens demostranterne fik bryl med stave i danmarkog jeg ser ingen grund at kritiser hviderusland for at brug magt mod demostranterne i hvideruslandde truger en stat med kaos og desbiliser staten hviderusland forde men vil velte den legale president af hviderusland og tilfordel for eu og nato så de kan sette rusland skak mat så de bliver omringet af nato facister det kunne i tenge jer at udfør det er det men bruger demostranter til som men gjor i facist staten ukrianemed pompe milionder ind i kontor og udløse balade med staten jankovich som var president legal bliv velter ved en fej kupsom eu og nato og usa og danmark stod for med milionder af evrosderfor tir eu og danmark og stor lande hviderusland til optør til det kommer til våben brugat lokke demostranter at andkrippe militær basser og tag våben til det bliver bogerkrig i hvideruslandog lave en kup forsøg via hjelp af eu og nato og danmark og usadet kalder jo vesten en demokrati at velte andra landes stater og leder ... derfor opforder jeg open til hvideruslands stat at får styr på ders våben og militær så fjenden ikke får fat i det husk på maidan ukriane er medløber og hjelper fjenden til kupforsøg i hviderusland så derfor må hviderusland god brug af militær og brug skydevåben mod demstranterne da det hander jo en real kupmod hvideruslandkup forsøg mod hviderusland er jo sponsoret af eu unionen og nato og danmark og de baltiske lande og usade har set milionder til konto at velte den legale president af hviderusland verden har en stor problem at de blander sig i entern konflikt vor det kun befolkning og ders stat skal løse sammenikke andra .. de gule vest folkeparti vil ikke give lov at velte den nuverne president da det truger til word 3 krig rusland vil da ikke bar se på at hviderusland falder i hænderne på nato og eu rusland vil reager omgånde vis de ser det truger ders landjeg som er de gule vest folkeparti politiker ved gradimir miljkovic vil anderkende valget i hviderusland for at skabe fred ind at skabe optøjer som ikke er demokratisk og som er sponsoret af vestens proboganda maskinedet er nato og de vestlig lande der setter ild til folkeslagene vi vil ikke godkende eus facisme og det de gør mod østlig lande derfor vil vi snart avlege besøg i hviderusland i minsk en god besøg og underskive at vi som parti i danmark har anderkent det videruslands president alisandra l ny terroist hjemside der bringer fake news om hviderusland for at tilsvine presidenten alisandra de pomper milion beløb til fake probaganda ...https://belsat.eu/ men beskyller hviderusland for tortur vi siger fra de gule vest folkeparti ja men se bar af rasten af vesten og danmark har jo også tortur i danmark går det udover de hjemløse og psykisk syge i vesten er det maget vær se i frankrig vor tortur brugt mod de gule vest og i tyskland vor myndihederne andkrip covid-19 for der males løgneog det nu brugs politisk mod befolkning vor noget der nu tjender kassen ved covid-19 så konklarsion er vi ser ingen grund at hisse sig up mod hvide rusland den bruger samme taktik som rasten af vesten og det har den full rat i at bruge de bruger ders rat full efter bogen og legalt som andra lande gør i konfliktermen kan ikke kritiser ham for tortur da det ikke er tortur vis det var så hadet vesten en anden problem bar se vordan de jagter os i frankrig deskyder med gomikulder og folk mister øjne og beskadser på kroppen men vesten og danmark har aldrig fordømt frakrig at brug ulovlidt våben mod demostrantgerne og det er jo demokrati men taller om

oversettet af gradimir miljkovic politisk kandidat fra de gule vest folkeparti

https://www.de-gule-vest-folkeparti.dk/ https://de-gule-vest-folkeparti.webnode.dk/ mail gradimir.miljkovic@mail.ru politisk kandidat til folketinget+ 45 52169200 parti de gule vest folkeparti tellefon til vor kandidat og til administration af de gule vest folkeparti

de.gule.vest.folkeparti@gmx.com 

https://politiken.dk/udland/art7947430/Cypern-giver-sig-og-lader-EU-indf%C3%B8re-hviderussiske-sanktioner

https://politiken.dk/udland/art7946476/Det-er-%C2%BBgidseltagning%C2%AB

https://politiken.dk/udland/art7946504/%C2%BBVi-kan-og-skal-ikke-v%C3%A6lge-mellem-EU-og-Rusland%C2%AB

https://politiken.dk/udland/art7946504/%C2%BBVi-kan-og-skal-ikke-v%C3%A6lge-mellem-EU-og-Rusland%C2%AB

https://politiken.dk/udland/art7942991/%C2%BBEU-kan-ikke-g%C3%B8re-forskel-i-Hviderusland%C2%AB

https://www.dr.dk/drtv/se/horisont_-far-til-to-_-i-floridas-slum_211031

https://www.dr.dk/nyheder/udland/myndighederne-presser-hviderussiske-demonstranter-jelenas-soen-roeg-paa-boernehjem#!/

https://www.dr.dk/nyheder/udland/efter-voldsomme-sammenstoed-i-hviderusland-lukasjenko-er-afsindig-presset

https://www.dr.dk/nyheder/udland/lukasjenko-takker-putin-stoette-jeg-haaber-vi-har-klaret-det

https://www.dr.dk/nyheder/udland/lukasjenkos-tidligere-raadgiver-om-masseprotester-han-er-allerede-faerdig-rent

https://www.dr.dk/nyheder/udland/filharmonisk-flashmob-fanebaerende-bedstemor-og-viral-hitmager-staar-sammen-i-kampen

https://www.youtube.com/watch?v=FAJIrnphTFg

https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE12462272/hviderussisk-politi-brugte-vandkanoner-ved-protest-mod-lukasjenko/

https://pov.international/truslen-fra-sovjets-kgb-lurer-bag-ny-frygt-for-rusland/

danmarks  junter bliv taget godt og grunti af de gule west folkeparti   de hyret falsk  svetlanda   hun to piss på det danske junter  

de gule vest hviderusland tog grunti piss på danmark de plantet sig i zoom vidio med danmark Udenrigspolitisk Nævn, den 6. oktober( de siger der kommer fler tiltag mod danmark via internet )Folketingets fortrolige udvalg, Udenrigspolitisk Nævn, den 6. oktober med at klede de gule vest medlem fra hviderusland så hun lindet en oppositionspolitiker Sviatlana Tsikhanouskaya fed hummer at se vidio konferancen i de 40 minuter det var som at se tosser på den ende side de prøvet at talle rusisk men det kunne navnet ikke engang hadet de bestil en rusisk tolk fra den rusisk ambassade neppe den rusisk ambassade vil da ikke hjelpe det danske politiker at støtte upde gule vest er ved at stoppe all kontakt til oppositionspolitiker Sviatlana Tsikhanouskaya via indterneti litaun internet udbyderen vil ikke vær mellemmand til politik all gørs at få hin til at tag til hviderusland vor hun og mange eu politiker og vestens prasse er på den sorte liste og efterlyst for at skade hviderusland og staten de gule vest fra frankrig var den som forslog iden at minipoler danmarks Udenrigspolitisk Nævn, den 6. oktober og det bakker det danske avdeling af de gule vest de gule vest folkeparti så kan nævnet lær vem de støtter i politik vi er aktive i eu i nu men vi velger at før anden politik i eu ind de foråte politiker der tror de er nogetde gule vest frankrig og den hvideruslands gule vest vil i framtiden hoppe ind i internet i zoom eller andra steder at stoppe oppositionspolitiker Sviatlana Tsikhanouskaya via indternet og i litaun er de gule vest i kontakt med internet udbyder at få dem lukke all link fra den kriminele og eftersøgte Sviatlana Tsikhanouskaya это написано на датском язык de gule vest frankrig revolutioner fanger vikti indformation om fjenen oppositionen af hvideruslandBelsat TV (hviderussisk: Белсат ТВ / Тэлеканал Белсат) er en satellit-tv-kanal rettet mod Hviderusland. Det drives under ledelse af det polske tv-selskab Telewizja Polska (TVP). Hovedkvarteret er placeret i Warszawa, Polen. de gule vest folkeparti i danmark vi har avsløret Hviderussisk opposition kontosom er i polen på 14 milioner evros fra eu set ind på conto -..for at velte den nuverne presiden i hviderusland den er stillet til maidan hviderusland af eu administration og danmark give 500.000 tusen til ngoer мы раскрыли счет белорусской оппозиции
что в Польше на 14 миллионов евро из ЕС видно на счету - ..
для свержения действующего президента в беларуси поставлен на майдан беларусь администрацией ес, а дания отдала 500000 тысяч негритян
BANK INFORMATION

Fundacja Strefa Solidarności
ul. Sękocińska 18/2, 02-313 Warsaw, Poland

Alior Bank SA, Łopuszańska 38D, 02-232 Warsaw, Poland
BIC/SWIFT: ALBPPLPW
Account number for deposits in Polish zlotys: PL 19 2490 0005 0000 4520 3480 9970

nu vil vi stoppe konto via deplomatisk vej eller får polen alvorlidt problem med hviderusland facist staten ukriane indblander sig til at hjelpe til at velte den nuverne presednik af hviderusland фашистское государство украина вмешивается, чтобы помочь свергнуть существующий прецедент беларуси
https://en.news-front.info/2020/07/08/ukraine-will-help-belarus-break-friendship-with-russia/   ................................................................
NYE ANDHOLDSER PÅ VEJ .. MOD UDLANSKE NGOER OG PRASSE andholdserne er til formål at stoppe at spradning af fake news elektronisk som fler udlanske ngeroer medvirker til og sammen med udlansk prasse at før elektronisk krig mod hviderusland
НОВЫЕ ИДЕРЖИВАЕМЫЕ НА ПУТИ ... ПРОТИВ ИНОСТРАННЫХ НПО И ПРАСС
цель состоит в том, чтобы остановить распространение фейковых новостей в электронном виде, поскольку все больше иностранных негров вносят свой вклад в и вместе с иностранным прасом, что до электронной войны против Беларуси
Министр обороны Беларуси обвинил Запад в ведении гибридной войны 
https://www.dr.dk/nyheder/udland/jeppe-kofod-hviderusland-er-en-skamplet-paa-europa vi  vil tag alle sekkerheds mod dise lande og begrance dem adgang til hviderusland eller vis de boer i hviderusland kan vi skabe forbud at ferdes vise steder i områder og byer vi har mange muliheder i vor land hviderusland USA er initiativtager til optøjerne i Hviderusland. Dette blev udtalt af lederen af ​​den russiske udenrigsunderretningstjeneste Sergei Naryshkin.​​​​​Tidligere blev det rapporteret, at administrationen af ​​præsidenten for Hviderusland meddelte omfanget af den skade, der blev forårsaget til Minsk af demonstrationer og protester. Ifølge officielle tal overstiger beløbet 21 millioner rubler.
de gule vest og de gule vest folkeparti sammen opforder eu og nato til at ikke før eletronisk krigsførlse mod hviderusland DE GULE VEST FOLKEPARTI OG FRANKRIGS REVOLUTIONER GULE VEST OG SVERIGES GUL VEST OG FINDLANDS GUL VEST OG SERBIJA de GUL VEST DANmark EN FRONT MOD oppositionen I HVIDERUSLAND og vil tilentigør dem vi er 100 prosent oppositionen til danmark politik og vi vil ikke finde os i at nævnet støtter oppositionen der er ikke godkent i hviderusland og vi finder os ikke i at danmark blander sig i hvideruslands valg derfor blander de gule vest fra frankrig og sverige og findland og hviderusland mod den korupte elite i eu og mod danmark de gule vest union og de gule vest folkeparti i danmark forsvar 100 prosent hvideruslandvi vil ikke tolerer denne måøde at eu og danmarks indblaning i andras lande derfor vælger vi støtten ind at helle benzin på bålet vi anderkender valget 100 prosent i hviderusland sammen med ces valg nævnetvi vil hjelpe det hvideruslands myndihed at få stoppe fjenliheder mod hviderusland og stoppeen vert form støtte til en udemokratisk parti .. oppositionen danmark politiker burte feje for ders ejen dør føst og løse de sociale problemer i ders ejen land ind at blande sig i andra lande i ders sociale problemer vor mål er at stoppe penge translation til oppositionen vor formål at fjerne vad er usant indformation og sette de lande som seld har problemer i ders landsom danmark vad det er at sig at have demokrati i falsk ide at hjerne vaske befolkning i eu og danmark vorformål med at finde tillid til det hvideruslands myndihed og have felles og bedra politik mod kup forsøg som oppositionen vil gør mod hviderusland hjelp af eu idioer og nato facisme vorformål at vejlede og direkte hjelpe det hvideruslansk myndihed med at svar i gen mod eu og de som blander sig i hvideruslands interne problemer vorformål at stoppe fake news nyhedsmediet Nexta, AT FINDERS DERS ØKONOMI OG VEM SEDER BAG DEM som adrasse mail og telefon og bopel vor formål at fjerne oppositionen og ders medlemer fra landkortet så vi får fred i hviderusland uden kupforsøg eller underminiering af landet den største tyran er eu og nato og de politiker der blander sig i indterne andlegner de skal til at stoppe at blande sig i hvideruslands politik neste valg i danmark lover vi fra de gule vest folkeparti at vi vil hjelpe hviderusland til at blande sig i det danske valg folketingsvalg og eu valg så de danske politiker kan se seld at det er forkeret at blande sig i hvideruslands valg og indterne konflikter

Hvideruslands forsvarsminister beskyldte Vesten for at føre en hybrid krig

НОВЫЕ ИДЕРЖИВАЕМЫЕ НА ПУТИ ... ПРОТИВ ИНОСТРАННЫХ НПО И ПРАСС
цель состоит в том, чтобы остановить распространение фейковых новостей в электронном виде, поскольку все больше иностранных негров вносят свой вклад в и вместе с иностранным прасом, что до электронной войны против Беларуси
Министр обороны Беларуси обвинил Запад в ведении гибридной войны 
https://www.dr.dk/nyheder/udland/jeppe-kofod-hviderusland-er-en-skamplet-paa-europa 

Den hviderussiske militærleder Viktor Khrenin, der har posten som landets forsvarsminister, delte sin mening om Vests forsøg på at organisere en "farverevolution" i landet.

Khrenin leverede en rapport om sikkerhed på et møde med forsvarsministrene i SNG-, SCO- og CSTO-staterne. Mødet blev afholdt i Moskva.

Viktor bemærkede, at efter at have undladt at organisere et statskup, begyndte "visse kræfter" at skifte til en hybrid krig mod Hviderusland. Samtidig bruger Vesten forfærdelige trykforanstaltninger både i politik og økonomi.

"Forskellige destruktive kræfter, drevet af ledelse af stater som Polen, Litauen, Tjekkiet og Ukraine, og danmark har forsøgt en forfatningsmæssig magtændring ," citerer portalen Khrenin

vi vil tag alle sekkerheds mod dise lande og begrance dem adgang til hviderusland eller vis de boer i hviderusland kan vi skabe forbud at ferdes vise steder i områder og byer vi har mange muliheder i vor land hviderusland USA er initiativtager til optøjerne i Hviderusland. Dette blev udtalt af lederen af ​​den russiske udenrigsunderretningstjeneste Sergei Naryshkin.

Ifølge ham tildelte Det Hvide Hus 20 millioner dollars til at organisere protester mod den nuværende regering i republikken. af hviderusland

"Vesten begyndte at forberede protester længe før valget. Alene i 2019 og i begyndelsen af ​​2020 afsatte USA omkring 20 millioner dollars gennem forskellige NGO'er til at organisere protester mod regeringen,i hviderusland "sagde Naryshkin.

​​​​​Tidligere blev det rapporteret, at administrationen af ​​præsidenten for Hviderusland meddelte omfanget af den skade, der blev forårsaget til Minsk af demonstrationer og protester. Ifølge officielle tal overstiger beløbet 21 millioner rubler.

Hvideruslands centrale valgkommission annoncerede vilkårene, under hvilke indvielsen af ​​statsoverhovedet, der vandt det nylige valg, Alexander Lukashenko, vil blive afholdt.

a det på denne måde at eu facisme og nato bygger demokrati med danmark at trynde andra stater vordan de holder valg i ders land så må de sku indse at det ikke henger sammen med demokrati

"I sin tale til nationen advarede Putin ærligt alle om, at Rusland har dannet en styrkegruppe, der vil komme ind på Hvideruslands territorium og vil hjælpe med at undertrykke oprøret, hvis kupforsøget mod Lukashenko bliver kraftigt. Specifikt, hvis beslaglæggelsen af ​​administrative bygninger begynder, skal fyring af biler blokeres og blokering af transportveje, hvis den begynder i tide. Fordi hemmelige tjenester i nogle NATO-lande og marionetlande forbereder et mytteri og et voldsomt magtangreb den 30. august. De ønsker at bruge deres marionetter blandt demonstranterne til dette. Først 100 tusind på pladsen. Derefter en provokation som skyderiet af det himmelske hundrede. Så beslaglæggelse af bygninger. Så beslaglæggelse af magt. Derefter undertrykkelse mod dem, der har en god holdning til Rusland. Rusland tillader ikke en gentagelse af Bandera-scenariet denne gang. Og han vil ikke tro de vestlige løfter om en fredelig natur ".

Russisk udenrigsministerium: Hviderussisk opposition er interesseret i kaos i landet

de gule vest og de gule vest folkeparti sammen opforder eu og nato til at ikke før eletronisk krigsførlse mod hviderusland DE GULE VEST FOLKEPARTI OG FRANKRIGS REVOLUTIONER GULE VEST OG SVERIGES GUL VEST OG FINDLANDS GUL VEST OG SERBIJA de GUL VEST DANmark EN FRONT MOD oppositionen I HVIDERUSLAND og vil tilentigør dem vi er 100 prosent oppositionen til danmark politik og vi vil ikke finde os i at nævnet støtter oppositionen der er ikke godkent i hviderusland og vi finder os ikke i at danmark blander sig i hvideruslands valg derfor blander de gule vest fra frankrig og sverige og findland og hviderusland mod den korupte elite i eu og mod danmark de gule vest union og de gule vest folkeparti i danmark forsvar 100 prosent hvideruslandvi vil ikke tolerer denne måøde at eu og danmarks indblaning i andras lande derfor vælger vi støtten ind at helle benzin på bålet vi anderkender valget 100 prosent i hviderusland sammen med ces valg nævnetvi vil hjelpe det hvideruslands myndihed at få stoppe fjenliheder mod hviderusland og stoppeen vert form støtte til en udemokratisk parti .. oppositionen danmark politiker burte feje for ders ejen dør føst og løse de sociale problemer i ders ejen land ind at blande sig i andra lande i ders sociale problemer vor mål er at stoppe penge translation til oppositionen vor formål at fjerne vad er usant indformation og sette de lande som seld har problemer i ders landsom danmark vad det er at sig at have demokrati i falsk ide at hjerne vaske befolkning i eu og danmark vorformål med at finde tillid til det hvideruslands myndihed og have felles og bedra politik mod kup forsøg som oppositionen vil gør mod hviderusland hjelp af eu idioer og nato facisme vorformål at vejlede og direkte hjelpe det hvideruslansk myndihed med at svar i gen mod eu og de som blander sig i hvideruslands interne problemer vorformål at stoppe fake news nyhedsmediet Nexta, AT FINDERS DERS ØKONOMI OG VEM SEDER BAG DEM som adrasse mail og telefon og bopel vor formål at fjerne oppositionen og ders medlemer fra landkortet så vi får fred i hviderusland uden kupforsøg eller underminiering af landet den største tyran er eu og nato og de politiker der blander sig i indterne andlegner de skal til at stoppe at blande sig i hvideruslands politik neste valg i danmark lover vi fra de gule vest folkeparti at vi vil hjelpe hviderusland til at blande sig i det danske valg folketingsvalg og eu valg så de danske politiker kan se seld at det er forkeret at blande sig i hvideruslands valg og indterne konflikter

VI DE GULE VEST FOLKEPARTI STØTTER OG SUPORTER VI BEFOLKNING I DONESK OG LUDANSK

VI ANDERKENDER DEM SOM SELDSTENTI STATER DER SKAL IKKE HERSKE TVIL OM DERS FRIHED KAMP

VI MENDER FRA VOR PARTI gule vest folkeparti

VI ANDERKENDER FØLGNE NYE STATER

1 VI ANDERKENDER REPUBLIKEN KRIM SOM ER RUSLANDS STAT

2 VI ANDERKENDER FOLKE REPUBLIKEN DONESK SOM EN STAT NOVOROSSIA

3 VI ANDERKENDER FOLKE REPUBLIKEN LUDANSK SOM EN STAT NOVOROSSIA

4 VI ANDERKENDER KOSOVO SOM ER SERBisk stat

5 VI ANDERKENDER Abkhazia som en stat

6 VI ANDERKENDER South Ossetia SOM EN STAT

7 VI ANDERKENDER skotland som en stat

8 VI ANDERKENDER greenland som en stat vis de vil

9 VI ANDERKENDER Transnistrien som en stat

10 VI ANDERKENDER Nagorno-Karabakhsom en stat

11 VI ANDERKENDER Catalonien som en stat

12 VI ANDERKENDER færøerne som en stat vis de vil

13 VI ANDERKENDER Hongkong og tibet er en del af fedrationen af china

14 VI ANDERKENDER Baskerlandet som en stat

15 VI ANDERKENDER Padania som en stat

16 vi anderkender Venezuelas regering med president Maduro

17 vi anderkender palastina stat

18 VI ANDERKENDER FOLKE REPUBLIKEN HVIDERUSLAND ALISANDRA L  SOM PRESIDENT

der for kommer fler til som vi vil anderkende som stater og vi som parti vil etabler fysisk kontakt med de lande for at kultur og politik og feleskab og maget mer

vor udlands politik er en del af vor parti indterasse for at vær real ude i verden med de nye stater og forstå ders politik og ders befolkning vorfor de vil have selstentihed

derfor vil vi fra de gule vest folkeparti opne kontor for republik krim og republik ludansk og republik DONESK

og republik South Ossetia vor men kan købe ders produkter og se vad der sket sanheden skal fram i lyset

men denne junter i dag bedraver det danske befolkning vad der er sant i domboss region

der for vil vi dukomenter det fra foto og vidio dukomentering

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/85548/belarusians-courageously-demand-democratic-change-eu-must-stand-them_en

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84053/belarus-violence-must-stop-and-regime-must-change_en

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/08/11/belarus-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-presidential-elections/

                              sexist     jeppe kofod     voldter   barn   som er  15 år  gamle

prassemedelse af de gule vest folkeparti

sexist   svin    jeppe kofod  voltager en 15 året pige i sommerljer i esbjærg   og han lukker lort ud om andra lande  det sexistisk  svin

https://www.bt.dk/politik/russisk-politiker-beskylder-jeppe-kofod-for-voldtaegt-af-15-aarig

https://www.information.dk/indland/2020/09/gammel-sag-sex-15-aarig-kastrerer-jeppe-kofod-udenrigsminister

https://www.berlingske.dk/nyheder/radikale-vi-havde-aldrig-sat-kofod-paa-ministerholdet

https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-09-14-12-aar-gammel-sag-boer-udelukke-jeppe-kofod-som-minister-mener-partier

https://www.avisen.dk/partier-kritiserer-kofods-ministerpost-grundet-gamme_614838.aspx

https://www.tidende.dk/politik/2020/09/17/jeppe-kofod-undskylder-for-sexsag-fra-2008-202009171804368239/

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/alternativet-til-mette-f-et-svigt-at-udnaevne-kofod/8290186

https://www.kristeligt-dagblad.dk/folketingsvalg-2015/skal-straffen-grov-vold-og-voldtaegt-skaerpes

https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/drenge-doemt-voldtaegt-mod-15-aarig-i-solcenter

Kampen mod sexisme er afgørende vigtig for vores samfund. Det er lige nu, at politikere og andre aktører i debatten kan være med til at forme fremtidens omgangsform. Vi skal sammen sikre, at kvinder bliver behandlet med den værdighed og respekt, de fortjener, frem for at blive nedgjort af klamme mænd, der keder sig så dybt i jobbet, at tiden fordrives med perversitet.

Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofods karriere hænger i en tråd, der er tyndere end silke. Ikke på grund af hans politiske arbejde, men fordi han er det perfekte mål for offentlighedens had netop nu.

Det seneste år, har hele Danmarks ligestillingsdebat haft alt fokus rettet mod den samtykkelov, som især ligestillingsaktivister og ofre for voldtægt har kæmpet bravt for. Under hashtagget #ViGiverAldrigOp har hundredevis af både kendte og mindre kendte danskere organiseret en effektiv kamp for at få straffelovens paragraf om voldtægt ændret, så flere forbrydere kan dømmes. Kampen har virket, og på den historiske dag den 1. september 2020, trådte en række folketingspolitikere frem og meddelte, at der nu var flertal for lovændringen.

prassemedelse af de gule vest folkeparti

DANMARK DRIVER OFFICEL SPIONAGE MOD NORDKOEAR ULOVLIDTdet viser at folk bag mulvapen stod at SPIONAGE MOD NORDKOEAR ULOVLIDTkontakter med dansk efteratings tjenste i del års løbne har folk bag mulvapen filmen været aktive at tilsvine https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/muldvarp-i-nordkorea https://politiken.dk/kultur/film_og_tv/art7919424/Mads-Br%C3%BCgger-infiltrerer-Nordkorea-med-f%C3%B8rtidspensioneret-kok de gule vest folkeparti danmark fordømmer den film da den udgør far for danske turister nu i nordkoreadansk turister kan nu nemt blive andholt for SPIONAGE MOD NORDKOREA ULOVLIGTdet kan myndihederne gør nemt da tosser beviser som danske statborger at de på vejne af danmark med tilknytning til fadansk efteratings tjenste at udøve ulovlihed at bringe danske torister i far i NORDKOREA ULOVLIGT de gule vest folkeparti i danmark vil have politiet ind over det da men har uden tilladse begådet ulovlidt at drive SPIONAGE MOD NORDKOREA ULOVLIGTingen har rat at drive ulovlidt SPIONAGE MOD NORDKOREA verken politisk eller privat vi gør krav politisk de andsvalidt skal ratforføles i danmark og vi vil have svar fra domstollen i danmark vad de mender om drive ulovlidt SPIONAGE MOD NORDKOREA og dr.dk at framvise det som film a kriminele driv ulovliheder i endet land vad er det der sker i demokratiets navn at danmark må gerne drive SPIONAGE MOD NORDKOREA ULOVLIGTmens udlandet ikke må drive SPIONAGE MOD danmark det henger ikke sammen med demokrati i danmark uskylti danske statbor som rejser til asien i NORDKOREA kan blive offer for politikfatter denne junter regering i danmark af det er diplomatisk brud da danmark har gjort mod NORDKOREA de gule vest folkeparti opforder nu officel NORDKOREA at svar i gen mod danmark da danmark driv spy mod NORDKOREAde vil se det når de seld bliver SPIONAGE mod danmark så kan politikerne i folketinget få indtryk vordan det er blive spy i sin land de gule vest folkeparti vi tir ikke for crim sager som dette derfor er de blivet set på listen som efterlyst

Mhttps://politiken.dk/udland/art7960361/Mads-Br%C3%BCgger-vil-dele-uset-materiale-om-Nordkorea-med-FN  Mads Brügger og Ulrich Larsen

vi råder NORDKOREA at stoppe torist visom til danskerne for at der ikke kommer en spion i gen i ders landderfor skal NORDKOREA begønde at ranse ud vem de vil have i landet de gule vest folkeparti advar sexisten jeppe koffod at holde snotten vek fra NORDKOREAdet er ders interne andlegner vor danmark har ikke rat at blande sig i hold snotten vek og vad raver det danmark vad fanden NORDKOREA laver og bryder fn love når danmark ikke er seld bedra de gule vest folkeparti stod bag at sexisten jeppe kofod fik medier bank i ruslanddet akter vi at gør i gen med at udstille ham som gal sexist der volter børn som er 15 årvi vil bede rusland at komme med rødt kort i fn at lege beslag på med china da danmark ulovlidt har begådet kriminel hanling med spy en anden stat .. 북한 소에 대한 덴마크 공식 스파이 불법
노새 무기 배후의 사람들이 NORDKOEAR를 불법적으로 감시하고 있음을 보여줍니다.
덴마크 정보국과 수년 동안 접촉하면서 노새 무기 영화 배후의 사람들이 활동했습니다.
더럽 히다황서 인민당 덴마크는 지금 북한에있는 덴마크 관광객의 아버지이기 때문에 영화를 비난합니다.
덴마크 관광객은 이제 북한 불법에 대한 스파이 혐의로 쉽게 체포 될 수 있습니다.
바보들이 덴마크 시민으로서 FA와 연결되어 덴마크의 길을 가고 있음을 증명함에 따라 당국은 이것을 쉽게 할 수 있습니다.
덴마크 정보국, 덴마크 관광객을 북한의 아버지로 데려 오기 위해 불법 행위덴마크의 황서 인민당은 경찰의 개입을 원하지만 불법적으로 북한 불법을 상대로 스파이 활동을 저지르고 있습니다.
아무도 정치적으로나 개인적으로 북한을 상대로 불법 스파이 온에 가담하지 않았습니다.우리는 정치적으로 요구를합니다. 그들은 바퀴를 움직여야하며, 덴마크 법원의 답변을 원합니다.
북한에 대한 불법 스파이 온
그리고 dr.dk는 그것을 최종 국가에서 범죄 행위 불법 행위로 영화로 제시합니다.덴마크가 북한 불법에 대항하여 스파이를 수행하기를 좋아할 민주주의의 이름으로 무슨 일이 일어나고 있는지
해외에서는 SPIONAGE MOD 덴마크를 수행 할 수 없습니다.
그것은 덴마크의 민주주의와 관련이 없습니다북한에서 아시아로 여행하는 무고한 덴마크 시민은 정치의 희생양이 될 수 있습니다
덴마크가 북한을 상대로 한 것처럼 외교적 위반이라고 덴마크에서이 정권을 파악황 서부 인민당은 이제 덴마크가 NORDKOREA에 대한 구토를 유도함에 따라 공식 NORDKOREA에게 덴마크에 대한 세대 별 대응을 촉구합니다.
그들은 덴마크에 대한 스파이 오니지가 거의되지 않을 때 그것을 보게 될 것입니다.
그러면 의회의 정치인들은 자신의 나라에서 구토하는 것이 어떤 것인지에 대한 인상을받을 수 있습니다.황서 인민당은 이런 범죄 사건에 지치지 않습니다 황서 인민당은 성 차별 주의자 제페 코 포드에게 북한에서 코딱지를 멀리하도록 경고
우리 덴마크가 콧물을 막는 데 방해하지 않은 것은 그들의 내면의 정신이며, 덴마크가 거의 속이지 않을 때 NORDKOREA가 만들고 fn 법을 어 기고있는 것을 덴마크가 맹렬하게 보여주는 것입니다.
황 서부 인민당은 성 차별 주의자 제페 코 포드 (Jeppe Kofod)가 러시아에서 미디어 뱅크를 확보하고 있었다.
우리는 그를 15 세 아이들을 성추행하는 미친 성 차별 주의자로 드러냄으로써 이것을 다시 할 계획입니다
우리는 덴마크가 불법적으로 다른 주를 구토하는 범죄 행위를 저질렀 기 때문에 중국과의 압수를 위해 fn에 레드 카드를 가지고 오도록 러시아에 요청할 것입니다.

prassemedelse om reklame som saøst vil til livs covit-19 de gule vest folkeparti vil ligaliser dem vi mender helt bestemt også privat maket skal vær med at stoppe covit-19 det ikke kun stat opgave vad det andgår facist eu unionen er vor klar besked at vi ikke anderkender love fra eu facisme og aldrig vil brug dem i danmark https://jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE12184953/foedevarestyrelsen-slaar-ned-paa-mirakelmidler-mod-covid19/ 

jeg kritiser fødevarstyrlsen for at blande sig i politikde er ikke politiker og de skal passe ders jop ikke at blande sig i politik de skal ikke gå eus erne med forbud mod kost tilskud mod covid-19 da vi betrakter det helt legalt og folk som kan komme med løsning til at kneke covid-19 edr jertlig velkommen at sette reklamer up i internet vi godkender det og vi forsvar det 100 prosentkun falske reklamer og falske produkter vil vi ikke forsvar fødevarstyrlsen skal ikke stoppe noget som helst uden der lavet lov om det de skal ikke gå og brug eu regler mod reklamervi vil da indvester i at private kan vær med i bekempelse af covid-19 det skal vær klokke rent for fødevarstyrlsen stop det eller føld det når det bliver valg til folketinget det vil vi brug modfødevarstyrlsen og det kan koste fyringer i fødevarstylsen det vil vi nedlege jeg advar fødevarstylsen bedra tag det saøst ind bar kikke omskuller da vi mender det der vil blive konsekvens over at stoppe reklamer og produkter som private lavervi vil krave fyringer de der hentra privat market som vil hjelpe til at bekæmpe covit-19det skal vær free market i danmark folk må vælge seld vad de vil købe af produkti har 7 dage at rette up eller får det konsekvenser... klag gerne vi holder fast på vår sag om konsekvens det må gerne betraktes som en trusle politisk mod fødevarstyrlsen med venli hilsen

de gule vest folkeparti gradimir miljkovic

prassemedelse om stram kurs navne skift er det samme men rasmus glemmer jo at skifte ham seldd ud når han stifter en nyt parti avgørlsen er vil vær det samme uden set om det kær barn skifter til vorhær parti vil vælgnævnet vær det sammepartiet andmelt i gen at vil brug nye metoder at få vin i sejlerne at stillet upvia hans facebook side har han fundet nye metoder at få vælgerne i og i gen at bedraver vælgnævnetde gule vest folkeparti stoppet stram kurs siste gang det gør vi i gen vi andmelte rasmus til vælgnævnet sekretiatfor en månle siden for at han vil vil brug medlemer til at flytte til vælger eklæring sekretiat fortalte mig det ulovlidt det vil stride med ratning til vælghusk på det kær barn har jo mange søde navne uden set vad han vil gør vil han blive mødt med en nej men kan ikke snyde sig som bedraver i valg DET SKADER JO DE NYE PARTIER DER VIL HAVE DET DEMOKRATISK VALGvi de nye partier vil blive skadet på grund af stram kurs falske eklæringer det vil blive svært at men kan stille up naturlivis vi de nye partier vil da bakke up at men skrur bissen mod vælg fusk det ser vi som bedraveri VOR ER POLITIET OG VORFOR VIL POLITIET IKKE GRIPPE IND I DEN ALVORLIDT FUSK BEDRAVERI I VALGvor er politiet i denne form for valg bedraveri og vad har de gjort mod stram kurshan fil udbetalt nesten 3 milion kr for at fuske sig til valg HAN SKIVER JO FØLGNE FRA STRAM KURS
Hjælp Stram Kurs' søsterparti Hard Line med en vælgererklæring,
så vi kan stille op til Folketinget efter 27 oktober 2020,
hvor Stram Kurs' nuværende ret til at stille op udløber.
https://hard-line.dk/

Hard Line 124

MEN VALGNÆVNET HAR SVARTET TIL STRAM KURS at stram kurs ikke må samle vælgstemmer fram til 2023 det vil han skide dem en støkke til vælgnævnet han pønser på at komme ind i folketingethan vil bruge alle feje triks der står for ham at komme ind i folketinget udemokratiske metoder nu vil han i gen med det nye sølle navn hard lineat stille up med det nye søster parti Hard Line at bryde gemmen med feje triks at opnå at stille up og bedrave sig ratten til milionder af kr https://jyllands-posten.dk/politik/ECE12184899/ministerium-vil-ikke-stoppe-paludans-partifinte-det-ville-vaere-meget-vidtgaaende/ nu advar jeg i gen til valgnevnet og politiet om det nye kær barns navn så de er klar over vem de skal holde ekstra øjene open https://hard-line.dk/der planleges overfacebook lukket gruppe maget seld de gamle trole som stillet up delter med at finde de verste huller i loven at snog sig i at komme til at stille up det er profesionele folk der kender loven fra a til z derfor bruger de alle feje knep at stille up mens vi andra nye partiet må før valg efter loven og bar se på at en parti øleger det for andra partier det gir jo ikke noget mening at det samme pason stifter nyt navn og vil have det godkent på løgne bedravisk metoder hos valg nævnet med venli hilsen de gule vest folkeparti gradimir miljkovic

Fælles ansvar for samfundets svageste

Det ligger dybt i vores kultur, at vi er solidariske og tager os af hinanden. Derfor har vi indrettet et samfund, hvor vi får hjælp, når uheld, sygdom eller alderdom gør det svært for os at klare os selv.

Men systemet er efterhånden blevet så bureaukratisk og uigennemskueligt, at man skal være stærk for at klare sig, hvis man bliver syg eller rammes af uheld. De, der har allermest behov for hjælp, lades i stikken, og samtidig omfordeles en alt for stor del af samfundets velstand mellem middelklassens borgere. Det er dyrt, dumt og umyndiggørende, at mennesker gøres afhængige af ydelser fra det offentlige for at kunne betale deres udgifter til det offentlige.

Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Systemet skal forenkles, og vores socialpolitik skal altid tage udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Civilsamfundet skal styrkes, og familierne og de nære fællesskaber skal i højere grad have frihed til selv at tage sig af deres nærmeste.

En hånd til de svageste

Vi skal holde en hånd under de svageste i vores samfund. Samfundets hjælp skal derfor målrettes dem, der ikke kan klare sig selv. Vi skal sikre værdige liv til de svageste ældre, udsatte børn og folk, der er syge i krop eller sind. Børns rettigheder skal respekteres, og i konfliktfyldte skilsmissesager skal barnets tarv veje tungest. Vi vil sikre, at hverken mor eller far uberettiget kan fratage barnet ret til samvær med begge forældre.

Frihed til at drage omsorg

Vi finder det naturligt, at menneskers sociale behov bedst favnes og imødekommes i de nære relationer; i familien, blandt venner og på arbejdspladsen. Vi vil derfor give familierne og civilsamfundet mere økonomisk frihed til at drage omsorg, når et familiemedlem, en nær ven eller en ansat rammes af sygdom eller misbrug. Ligeledes ønsker vi, at børnefamilier skal have større økonomisk frihed og råderum til, at drage omsorg for egne børn.

                        Mindre stat - mere menneske

Det skaber værdi i livet at kunne forsørge sig selv og sin familie. Derfor vil vi forbedre rammerne for, at virksomheder kan skabe danske arbejdspladser. Vi ønsker et samfund med mere økonomisk frihed til danskerne.

Vi vil gøre op med tanken om, at problemer løses bedst ved at bruge flere penge. Sådan ville vi aldrig forvalte vores egen økonomi, og sådan vil vi ikke være med til at forvalte andre menneskers penge. Statsmagten er blevet så stor, at den enkelte er magtesløs over for det offentlige. Skattetrykket skal ned, dyre og ineffektive tilskudsordninger skal afvikles, statens og kommunernes opgaver skal reduceres, og enhver regel, der ikke gør danskerne rigere eller friere, skal afskaffes.

Love og regler er blevet så komplicerede og omfattende, at det kræver en specialuddannelse at finde rundt i dem. 'Nødløgne' og mørklægning af offentlige dokumenter er tydelige symptomer på den skæve magtfordeling i samfundet. Det svækker civilsamfundet og gør os til undersåtter af staten. Det var ikke det, der var meningen med grundloven. Den skulle sætte os fri.

Mere frihed og ansvar til danskerne

Vi mener, at pengene ligger bedst i danskernes lommer. Vi vil derfor begrænse antallet af opgaver, som det offentlige skal løse, og reducere omfordeling og bureaukrati. Det vil mindske skattetrykket og skabe økonomisk frihed for den enkelte familie til selv at vælge, hvordan tilværelsen skal indrettes.

Økonomisk tryghed for borgerne

Vi vil værne om retssikkerheden i vores samfund. SKAT er blevet en stat i staten, og magtforholdet mellem staten og borgerne er vendt på hovedet. Vi vil forenkle skattesystemet og rydde ud i bureaukratiet, så systemet bliver billigere og mere overskueligt, og så den almindelige dansker kan føle sig tryg i forhold til sin økonomi.


STOP RADIKALISERING AF BEFOLKNING

DE  GULE  VEST  FOLKEPARTI  VIL SE  PÅ   DE  DANSKE  SKOLER  SOM RADISER   UNGE  TIL RADIKAL  MILJØ  DEM VIL  VI GERNE LUKKE NED OMGÅNDE  VI VIL IKKE FINANSER RADIKALISME   AF NOGET ADT    VI TAR EKSEMPLE  UNGE  VIL  RADIKALISER  ANDRA UNGE AT  VÆR MED I RADIKAL  MILJØ   DE SKAL SMIDES UD AF SKOLEN OG  POLITI ANDMELES FOR AT SPRADE RADIKALISERING I DANMARK   MED DET HÅBER VI AT FÅ DE KRIMINELE RADIKALE  SAT BAG  TRAMMERNE  UDEN SET   LAND DE KOMMER FRA  I DANMARK  HØR DET IKKE HJEME  AT VÆRVE  RADIKALISERING AF  BEFOLKNING  

 

Regering vil beskytte transpersoner med racismeparagraf  de gule vest folkeparti  vil af med  racisme loven 

transsexule skal kunne hør vad borgerne i danmark mender   racisme loven burte fjernes   omgånde  ...vælgererklæring  til  folketings valg

Hvad er protestbevægelsen De Gule Vest folkeparti ?Protestbevægelsen De Gule Veste (på fransk Gilets Jaunes) er en oprørsbevægelse, der opstod i efteråret 2018 som en reaktion på den franske regering og præsident Emmanuel Macrons planer om at skrue op for skatten på brændstof som led i regeringens klimapolitik. Iført gule trafikveste gik tusindvis af demonstranter på gaden, besatte rundkørsler og markerede deres utilfredshed, fordi de mente, at regeringens politik ramte socialt og økonomisk skævt og lagde yderligere pres på de i forvejen økonomisk og socialt dårligst stillede. Protesterne startede som fredelige demonstrationer, men udviklede sig siden til voldsomme gadekampe mellem demonstranter og myndigheder, hvor der blev brugt tåregas, chokgranater og vandkanoner, og både demonstranter, politi men det behøver vi ikke i danmark vi har en plan vi går efter statmagten for at endra det vi lovet befolkning vi vil redstate danmark fra staten.. 

Generation Identitær er en patriotisk bevælse 

DET KAN DUKOMENTERS FOR AT DEN ER IKKE FACISTISK  ELLER NAZISTISK  DET ER UNGE I HELLE EVROPA DER DELLER EN FELLES BEKØMRING OVER DEN STINDE   BANDEKONFLIKT OG VOLD OG TERRROISME AF  MUSLIMSK  BAGRUND  DE GÅR IKKE PÅ GADEN OG ANDKRIPPER MUSLIMERNE  MEN DE DEMOSTER MOD DE KRIMINELE                            INDVANDRA  SOM  HAVRA EVROPA  .. NY GENERATION  ER KOMMET FOR AT BLIVE  DER 

    DET  MENDER VI  FRA DE  GULE  VEST  FOLKEPARTI  OM DE UNGE  GENERATION  IDENTITÆR  VI MENDER                          OGSÅ  AT DE  SKAL HAVE  FREE  RAT  AT  VÆR  PÅ  GADEN  PLAN  SOM  ANDRA  GRUPPERINGER 

                    DER   SKAL   IKKE   HARSKE   MISFORSTÅLSE  OVER  GENERATION IDENTITÆR  de er  indveteret i vor politik vis de vil    og VEM  er de så

Bjarne KennumJimmy Gibbon Uanset hvad, så er Islam ikke velkommen i Danmark endsige i Europa.VI VIL IKKE OVERRUMPLES AF DENNE POLITISKE IDEOLOGI SOM I DISSE ÅR HOLDER SIT INDTOG I EUROPA.  

De voldelige venstreradikale

Gruppen Revolutionære Antifascister er sådan set hele årsagen til at Generation Identitær er blevet inviteret til debatmøde på Christianborg. For det var dem, der truede med at blokere Vartov, hvor Trykkefrihedsselskabet oprindeligt havde planlagt, at mødet skulle foregå. Revolutionære Antifascister har med andre ord presset Generation Identitær ind på Christiansborg. Ikke desto mindre er de voldsomt utilfredse med, at vi er derinde.

Gruppen er mest kendt for at posere med skydevåben på de sociale medier, og opfordre til angreb på den tyrkiske stat. Deres medlemmer er altid anonyme, hvilket giver mening, når man tænker på, at de betjener sig af kriminelle metoder. Det gør naturligvis også, at deres troværdighed kan ligge på et meget lille sted.

I anledningen af deres demonstration på torsdag har de skrevet, hvad der må siges at være en meget tekstrig løbeseddel, skrevet i et sprog, der er så studentikost, at man ikke er i tvivl om at det er yderligtgående venstreorienterede, der har skrevet det. Her omtales vi naturligvis rutinemæssigt som racister og fascister, som det er kutyme for dette marginaliserede segment at kalde alle de er uenige med. Der er dog flere perler at finde på dette mesterværk af en løbeseddel, som vi gerne vil dele med jer. Fx denne fine påstand:

"Når der tales om remigration er der ingen tvivl om, at der ganske enkelt er tale om en omskrivning af ønsket om folkemord og etnisk udrensning af ikkehvide, muslimer og jøder."

Utroligt nok, for vi taler aldrig om hudfarve eller jøder. Det er ikke rigtigt noget, der interesserer os. Alligevel lykkes det for fantasterne fra det kommunalt finansierede ungdomshus, at bilde sig selv ind, at vi er optagede af den slags. Vrangforestillingerne er mere end almindeligt vilde hos denne subkultur, når de kan få det, at vi mener, at afviste asylansøgere, kriminelle udlændinge og udlændinge med illegalt ophold i Danmark skal hjemsendes, til at handle om folkemord. Der er ingen tvivl om, at i deres eget hoved, så er de i gang med at forhindre et nyt fjerde rige, når de står der og råber skældsord på gaden eller slås med politiet. Venner, vi taler om et debatmøde, hvor borgere med forskellige meninger taler sammen.

Normativt raske og sunde unge mennesker vil tag

avstand fra avtonomerne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Helt tosset bliver løbesedlen dog til sidst, når de skriver:

"Deres mediestrategi og grafiske udtryk sigter desuden efter at skabe en aura af respektabilitet og professionalisme, der skal gøre deres horrible ideer alment gældende, og med appropriering stjæler de rask væk aktionsformer og visuelle udtryk fra deres politiske modstandere, og kombinerer dem med klassiske fascistiske propagandaudtryk, både når de benævner sig som forsvarere af en svunden verdensorden, og når de poserer med normativt raske og sunde unge mennesker i fuld vigør for forsvaret "Fædrelandet" (sic). "

Udover, at vi aldrig har forsvaret nogen svunden verdensorden, men nærmere er optaget af fremtiden uden dog at glemme fortiden, så finder vi det mere end almindeligt morsomt, at det for denne gruppe er et kritikpunkt i sig selv, at vore aktivister er "normativt raske og sunde unge mennesker".

På den yderste venstrefløj ser man ofte hærget ud, lever usundt og dyrker det grimme, frem for det smukke og gode. For dem er det en provokation i sig selv, at andre normalt udseende mennesker stiller sig op med åben pande og siger deres mening på fredelig vis. Det raske og sunde står i stærk modsætning til det vi ser på den yderste venstrefløj, og derfor er det skældsord for dem. Sådan er der nok ikke mange, der har det.

               INDFORMATIONERNE STAMMER FRA  GENERATION IDENTITÆR  DET ER DERS  UDSAVN


DE GULE VEST FOLKEPARTI TRUGER VENSTRAFLJØJEN AT FÅ LUKKET DERS NET AVIS NED

FORDE DEN ANDKRIPER ANDRA FORENINGER OG TILSVINDER DEM FOR FACISTER VI HAR JO SET VAD DE GÅR OG LAVER VI VIL GULE VEST FOLKEPARTI KAPRA DERS LINK SÅ DE IKKE SPADER DERS FACISME UD I MEDIERNE DET KUN TID FØR DET SKER

https://konfront.dk 

                                               https://www.youtube.com/channel/UCi71jjq2pv3Txs1KnSAwA9Q  

                                                        https://www.facebook.com/gnirdenmark


Generation Identitær er en patriotisk ungdomsbevægelse med afdelinger i mange europæiske lande.  du kan læse om det på  link  mod du er medlem  primiom   ....    link  de-gule-vest-folkeparti.webnode.dk/generation-identitaer/ 

de gule vest folkeparti  har maget tilfeles mad  generation  identitær i verden   i politik  og ders ider modtager vi gerne med køs hånd  også


vi er en mitterparti men tag ikke fejl af vi er også islam kritisk parti


De Gule Veste har banet vejen for en politisk genstart

                                VI VIL REDSTATE  DANMARK PÅ NY   

ASYLSØGER  SKAL  VÆR I FLYTNING CENTER   IKKE I BOLIGER 

de bliver set i lejliheder og villager og  tag over hodet  men de hjemløse  kan  få  gaden   det mender vi i gul vest  folkeparti at det må stoppes omgånde  vi mender at hjemløse skal føst i køen  får at få bolig   det er vor merke sag og  asylsøger skal sist i køen men springer ikke køen over ....

vi er en mitterparti men tag ikke fejl af vi er også islam kritisk parti fult ud som andra lande og politiker og vor ider er at tag ider fra højra og venstra partier og indfør nye love som men har ude i andra stater vi vil mikse udlandske love med ider fra højra og venstra partier sammen og se vad vi får ud af det Og hvem ved - måske også snart hjemme i Danmark? For er Europa ved at få et hjerteanfald? af de gule vest de gule vest har avdelinger nesten overaldt i eu og udenfor eu også  

De antipolitiske Gule Vest folkeparti 

 står ved en skillevej: Skal de demonstrere i gaderne eller selv blive politikere?

JA  VI VALTE AT BLIVE POLITIKER I DANMARK  FORDE VI KAN TILBYDE NOGET TIL HR OG FRU DANMARK  SOM ANDRA HAR LØGET  NONSTOP  VÆLGERNE   VI HAR IKKE NOGET AT LYVE  VI VIL GIVE DET SOM BEFOLKNING ØNSKER  SIG 

                            GRADIMIR   TIM   MILJKOVIC   

            DE    GULE   VEST   FOLKEPARTI   POLITIKER  

Hvad kæmper De Gule Vest folkeparti mod


vil ikke acceptere stigende leveomkostninger, 

De Gule Veste vil ikke acceptere stigende leveomkostninger, og faldende købekraft og økonomisk ulighed. vor kamp er mod En protest mod økonomisk udvikling og socialt nedskeringer vi siger stop for madspil det skal gives til hjemløse men ikke til flytninge eller asylsøger de skal sendes retur på ders ejen regning 

ad fanden sker der for de  politiker på folketinget  og vad skal det gør godt for at indporter  nye flytninge til landet når vi ikke har styr på dem vi har i landet 

 https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/nu-modtager-danmark-igen-kvoteflygtninge/8021182

de gule vest  folkeparti siger det dypt sygt i låret at indporter nye flytninge til landet   danmark risiker  borger krig med muslimerne  vis det ikke stopper  de radikale krafter viser manøver i evropa   og i danmark dukker de up langsomt men sekkert fram og det kan tilsist ende blød bad i danske gader  

      MOD  terroister i danmark

læs  mer om det på

link   de-gule-vest-folkeparti.webnode.dk/terroisme-skal-stoppes/ 

Andreas Steenberg (RV)

Udlændingeordfører for De Radikale Andreas Steenberg siger, at partiet håber Danmark tager 500 kvoteflygtning i 2020.

- Det er nogle af de svageste mennesker i verden, og vi synes, det har været en skamplet, at vi ikke har taget imod kvoteflygtninge. 

De radikale truer med at vælte regeringen uden klimaplan

De radikales Morten Østergaard vil vælte regeringen, hvis klimahandlingsplanen ikke er på plads inden 5. juni

WOOW  DER SER MEN  RADIKALE  TRUSLER   MEN FORNOFTI IDE AT VELTE REGERING   DET SIGER VI JA TAK  TIL 

SÅ KAN VI MÅSKE KOMME IND I FOLKETINGET 

 https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/de-radikale-truer-med-at-vaelte-regeringen-uden-klimaplan/8021198

 https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/ultimatum-til-dan-j-du-har-14-dage/8017152

vor kamp er Vores børn skal have en tryg start på livet i danmark

vor kamp er Vores børn skal have en tryg start på livet i danmark vem vil dog sig nej til det 

vi siger at det mor der bestestemer over barnet til hun er 20 år gamgle far bestemer når en domstol har taget forældramyndihed fra moren  

vor politiske og sociale emne som pension 

vor politiske og sociale emne som pension og lønstigninger, iværksættelsen af et rigtigt demokrati og krav om, at de rige betaler mere til samfundet, forklarer og imod regeringens nedskæringer og den høje arbejdsløshed 


Ny lov kan betyde masselukninger blandt moskeer

DET VIL GLÆDE OS  VIS DE LUKKER DERS FACISTISK  LORT NED I DANMARK
DANMARK ER IKKE EN MUSLIMSK  STAT  DET ER KRISTEN STAT 

                 Nej tak til reklamer 

Mit forslag går ganske enkelt på at vi skal reducere forbruget af papir til gratisaviser og reklamer..Det er helt åbenlyst at der sløses voldsomt med papir, til produktion af reklamer og gratisaviser, på denne måde vil vi forhåbentlig kunne skåne miljøet for en masse unødigt overforbrug af naturens ressourcer. tragerne udslettes og vi har minra luft at gør med i felleskab  er der firma der har produkt der vil reklarmer  så vas go gå på gaden med en lille stan  og reklarmer  bar ikke på papier  og i tv og på internet  det er de gule vest  folkeparti   holdning

 mod bande konflikt i danmark

udlandsk herkomst  af bander  udvises omgånde af danmark 

vi skal ikke brødføde terroister det ud af danmark omgånde

Det skal ved lovgivning forbydes at plastikbæreposer må sælges eller tilbydes i danske butikker. Dette gælder al plastik der tilbydes seperat fra nogen anden vare.

ink   de-gule-vest-folkeparti.webnode.dk/projekter/

https://ekstrabladet.dk/plus/krimi/bakkede-vildt-for-sit-liv-kvinde-undgik-kugleregn/8019026 


DE GULE VEST FOLKEPARTI TRUGER VENSTRAFLJØJEN AT FÅ LUKKET DERS NET AVIS NED

FORDE DEN ANDKRIPER ANDRA FORENINGER OG TILSVINDER DEM FOR FACISTER VI HAR JO SET VAD DE GÅR OG LAVER VI VIL GULE VEST FOLKEPARTI KAPRA DERS LINK SÅ DE IKKE SPADER DERS FACISME UD I MEDIERNE DET KUN TID FØR DET SKER

https://konfront.dk 

stop  orginiseret het mod legal  folkeparti

                           det er kriminelt at tilside  vor  parti   de gule vest  folkeparti  som er godkent af  valg nævnet 

hetz fra de borgerlige medier,der ikke vil bringe vor prasseindfo ud i net aviserne de ved jo vi er godkent real som en parti i danmark og vi kemper for en land som danmark  og danske vardier som at redstate danmark på ny  forde befolkning  ønsker bedra samfund at leve i  ind libraisme som minipoler med ders fake demokrati  nonstop

vi i de gule vest  folkeparti i danmark vil ikke finde os i den hets  forde medierne kør en facistisk kampanje mod os  at de kan sort dekke vor parti  de gule vest folkepari at de vil skramme vor vælger at vi ikke stiller up til folketings valget  2023  

medierne har ikke set vad vi byder på en ny danmark efter den er redstatet  de har ikke taget kontakt med de gule vest folkeparti  i danmark  og sport  vad der forgår  

de har kun en tilfeles at ølege os forde vi er anti  libelister og vil give mer magt til hr og fru danmark  og at de skal vær med at besteme  vordan penge skal  brugs best  ind at brug dem på militær og våben   og til  facist  nato  og   eu union tosserne  

mens de danske meder får milion beløb af det danske stat  for at skive det er ikke passer og drive hån mod andra  kent   fra rusland  og nu china  og iran

de undertrykker andra stater nonstop  det er jo en led i folkemorderen usas  propaganda politik at før fram i verden 

mens de gule vest  folkeparti  har en anden holdning  ind  librelisme har at tilbyde  hr og fru danmark  med at de må sig ders mening i aviserne elektronisk de bliver  fotalt vad de må skive og ikke må  og max  vormaget de må fylle

prasse   info

de gule vest  er  klar at lukke   Copyright Agent  danmark har ikke brug for sodan selskaber   vi skal have free internet som vi kan brug   derfor er det vor politik at forfølge up mod sodan selskaber  og  vi vil  af med muslimerne i danmark i en fart  så de ikke truger vor  land danmark

vi vil værne om danmark  men uden Copyright Agent  det  skal ikke vær i danmark   det vil have på vor  politisk program  vis vi kommer ind i folketinget 

vi kæmper for en bedra danmark vi kan leve i 

vi kæmper for en bedra danmark vi kan leve i og vor ældra har det godt og vor hjemløse har en seng at sove i og at de rige seld skal betale for alle udgifter og seld leve med de penge de har tilbage når de har betalt skat a de mange års ikke har betalt skat af 

stop fly rejser  tag  kolitiv rejse


og vi kemper for en bedra trafik at stoppe fly rejser men tar kolitiv rejser som tog og farger og bus  at flive skal det koste  maget dyrt i  fly skat  fra 25.000 kr i skandinavien  men 45.000 i evrupa  kær vælger har i teng på vormange fly der flyver om dagen  mer ind 8 milionder bar i eu  de skader vor lanbrud og natur og vor luft og vor skove som bringer os luft at vi kan leve på denne hjorklode

 https://de-gule-vest-folkeparti.cms.webnode.dk/det-danske-trafik-forlig/

De Grønne i Tyskland vil forbyde indenrigsfly

i danmark vil vi de gule vest  folkeparti  forbyde  indenrigsfly og udrigsfly  og
Copyright Agent

    vi kemper mod fatidom vi kemper for danmark 

vi kemper mod fatidom vi kemper for danmark vor kamp er ikke at tag fejl af vi har samme moto over det danske junter som i frankrig men vi har noget at byde  vad har libralisme at byde dig  kun fake demokrati

           tryn ikke andra lande 

der er politiker som trynder andra lande uden den self ryder up for sin ejen dør med ders problemer de har

danmark er ved smelte sammen

Nu er vi 5.822.763 mennesker i Danmark  læs mer  på  link 

https://de-gule-vest-folkeparti.cms.webnode.dk/terroisme-skal-stoppes/

vi vil stramme up om tørklade forbud

nu også beklædning som er arabisk og hallad kød forbud i danmark

muslimer og afrikander i beskeftilse ja tak

en kost i hånden og komme i gang at feje danmarks gader som no 1

de kan vær rengørning på sygehuse no 2

de kan drive små butiker som blomster butiker og små grønhandlerog små kiosker der vi brug for ders hjelp 

vis firma private andsatter dem til andet må det vær på firmatets ejen regning

det gælder for muslimer og afrikander og romandien 

muslimer skal ikke vær andsat i det offligt  room  på  kommuner eller  inde for staten   eller at vær politiker i danmark 

muslimer skal ikke andsattes i det offlidt som  hjemehjelper eller  sygeplajske eller læger eller politibetjente  eller at vær politiker

det strider med indtragrationen 

jeg går efter statminister posten 100 prosent det er jo en mision men har som politiker 

jeg har noget at byde på som andra ikke har  men de lover gule grønde skovle men de holder det ikke 

jeg har noget at byde på jeg vil redstate danmark på ny for at gør det har jeg brug for din stemmetil at gør det som jeg har lovet det kun på denne måde vil jeg kunne gør min plikt for befolkning 

jeg vil avskaffe brugerbetalning til offligt transport i danmark

De Gule Veste er mere: De skaber kollektive, bæredygtige løsninger

    Metro til københavn NV, Brønshøj og Husum og køge og slagelse og nykøbing falster og indteger de private bander i metro system og metro til sverige til malmø det er en del af de gule vest  folkeparti ønsker  ....Vi ønsker Metro stationer ved Bispebjerg Hospital, Hulgårdsplads, Brønshøj Torv, Husum Bypark og videre mod Tingbjerg. Der er mere end 20 millioner passagerer som benytter linje 5c om året. Det er mere end nok til en metro hver 4. minut. Københavns Kommune har i mange år ønsket en Metro linie som erstatning for Europas mest benyttede Bus linie. En Metro linie fra København H til Østerbro via Forum station og Rigshospitalet og mod Nordvest, Brønshøj og Husum er ikke billig. Hvis det ender med, at man i stedet for en ny metro linie, vælger en discount løsning som en Letbane vil være, så vil Frederikssundsvej flere steder blive lukket for gennemgående trafik, da Letbanen skal have første prioritet på den smalle vej. Dette vil ødelægge bydelene og især handelslivet på Nørrebro, i Brønshøj og Husum, da det bliver vanskeligt at parkere foran butikkerne i området.Vi ser gerne en Metro under jorden som gør bydelene til en del af "Byens Puls" så man ikke skal skifte mellem mellem Letbane, Bus, S-tog og Metro, bare fordi man bor i et nedprioriteret område af København. 

Kender I nogle som bor i København NV, Brønshøj, Husum, Tingbjerg og Gladsaxe, så fortæl dem om forslaget her.
Ja tak til M6.Hvis man bruger Hulgårdsplads til skakt arbejdsplads og graver ud derfra i begge retninger, så har man et nemt sted for lastbiler at køre den overskydende jord bort. Etape 1 skulle så bygges fra Hulgårdsplads til Skjolds Plads og etape 2 fra Hulgårdsplads til Tingbjerg via Bellahøj, Brønshøj Torv og Husum Bypark. Så kan passagerne benytte Cityringen M3 indtil resten af M6 bliver bygget færdig som er etape 3 fra Skjold Plads til København H via Rigshospitalet, Dronning Louises Bro, Forum og København H.
Linie 5C blev brugt af mere end 18,2 millioner passagerer i 2018 og er støt stigende og er en af Europas mest benyttede bus linier. For at en Metro linie kan bære så mange passagerer skal den kører mindst hver 4 minut. I 2014 brugte over 20,2 millioner påstigende linie 5A, men passagerene har siden da fravalgt ruten på grund af plads mangel i busserne og især den langsomme køreplan, fra Husum til Nørreport.

nu skal danskerne lær at brug kolitiv transport det gælder mer busser og fler tog og fler farger i drift   uden det skal koste 1 kr  for de som lever i danmark  og naturlivis  at det ikke koster vor natur skader 

naturlivis  fler  handicap mini musser til handicape og ældra   vor de kan stope vor som helst  

i danmark skal vi kumme rejse rund over aldt frit og kvit uden at frykte vi sku have en billet i hånden  eller få grå hår når vi ser en togkontrolør nu skal vi bar at lær at slappe af og nye rejsen  vor men ønsker sig

og nu skal toget vær vor stor kolitiv trafik og vise steder skal men bruge busser og andra steder farge overfart  som sagt vil der vær fler mensker der kommer i jop og får seldbestemse over ders liv

vi lover at avskaffe brugerbetalning på transport i danmark  kun vis vi får statmagen  så vil det indgå i vor program i de 150 dage  at aktiver ... 

det er toll vesnet vad har de med dig  miss  vi tjekker up  

kriminelle som medtager  stoffer eller ilegalt var ind i danmark skal betalle bøder så det merkes   grance handen  minskes med bøder da vi i danmark har det mest af samme var    det går de gule vest  folkeparti  ind for  

                    vi vil garenter minste pension

                                  20.000 pr månle

det er ingen partier i danmark der har kunne holde at de vil gi 20.000 tusen kr til pansionister  jo vi kan love det og holder vor ord  jo ser i når vi minsker vor militær til 90 prosent og sælger vår militær udrustning og eklær at danmark er en neotral land der må ikke førs krig eller indtages og vi behandler vor nabo med høflihed rusland  skal i se vad vi får tilbage  

Levealderen stiger. Men vores kroppe kan ikke holde til at arbejde længere end i dag. I forvejen er en pensionsalder på 68 fra 2030 mere end rigeligt for mange af vores medlemmer. Derfor giver det ingen mening at hæve pensionsalderen i takt med levealderen.
Desværre lægger regering og Folketing op til endnu en forhøjelse af pensionsalderen i løbet af 2020 - sandsynligvis i oktober. Det fremgår af det såkaldte "velfærdsforlig" fra 2006.
Som forslagsstillere kræver vi, at politikerne stopper de automatiske forhøjelser af pensionsalderen. Vi siger STOP 68.
, men vi håber, at borgerforslaget får opbakning langt ud over vores egen medlemskreds, da nedslidningen rammer bredt på det danske arbejdsmarked.
I stedet må politikerne kigge på virkeligheden. Alt for mange slides allerede i dag op eller dør, inden de når pensionsalderen. For eksempel når hver fjerde murer aldrig at nyde alderdommen sammen med familien.
Derfor skal der indføres et nyt pensionssystem, så alle danskere uanset job og uddannelse får mulighed for en værdig alderdom. Første skridt er at fastfryse pensionsalderen på 68 år. Vi har også ret til at leve livet - efter arbejdslivet.

og love at minste pension ikke er mindra ind 20.000 kr dem som har opsparing skal ikke nyde af pansion de skal kunne leve af ders opsparing til de ikke har merså kan de søge tilskud om at få en pansion

dem som har opsparing skal ikke nyde af pansion de skal kunne leve af ders opsparing til de ikke har merså kan de søge tilskud om at få en pansion ny måde at få pansion men søger om pansion som en tilskud til dem der har penge på atp eller ligne eller i aktiereller i bankerne dem der ikke har kan søge det via kommunen vi skal forbedra 100 prosent vor eldra sag som vi ved at alle bliver jo ældra og skal have noget hjelp mer eller mindrahjæme hjelp skal vær gratis de skal have frihed til transport med bus og tog og skib gratis men ikke dem som er rig og har fler milioner kr på konto i bankerne i verden og i danmark de skal betale det ud af ders ejen lomme ..Ældre i hver fjerde kommune vil opleve forringede forhold på plejehjem og i hjemmeplejen til næste år, viser en undersøgelse lavet af ældrerådene.Typiske eksempler på forringelser er rengøring hver tredje uge i stedet for hver anden uge, færre ansatte i hjemmeplejen og færre aktiviteter på plejehjemmene.Mange kommuner skærer på velfærden næste år det vil vi ikke vi vil hjelpe de ældra så de har det godt i ders siste år at leve i

men det indbær i at i støtter os i at få statmagten i danmark    

Danskerne bliver fortsat ældre og ældre

Danskerne bliver ældre og ældre, og det er en udvikling, som har været mere eller mindre konstant siden 1990. 

vi skal også avskaffe hjemløse i danmark

Rolf er pensionist i Sverige, et land der bryster sig af at være et velfærdssamfund.

Men der er ikke meget velfærd for Rolf.

Rolf er hjemløs. Han bor i sin gamle bil.

Rolf har arbejdet og betalt skat hele sit voksne liv. Nu risikerer han at leve sine sidste dage som hjemløs i Sverige.

Kommunen siger, at de ikke kan hjælpe ham.

Og Rolf er ikke den eneste. Der er flere andre ganske almindelige pensionister, der er hjemløse. Det dokumenterede svensk TV, SVT, for 1½ år siden.

Samtidig er der beretninger om flygtninge, som uden videre er sikret en bolig.

Joakim Lamotte

Beretningen om Rolf kom frem takket være Joakim Lamotte, der er freelance journalist.

Joakim Lamotte fik Rolf til at fortælle sin historie til et kamera.

Under interviewet løber tårerne ned over Rolfs kinder.

"Er det sådan, du skal stoppe?" Siger den 88-årige mand.

Lamotte lagde videoen med Rolf ud på Facebook, og den gik totalt viralt med det samme. På to dage var den set to millioner gange. Fria Tider

Ingen hjælp hos kommunen

Mange var rasende over de forhold, man tilbyder en tilsyneladende ganske almindelig folkepensionist i dagens Sverige.

Men myndighederne var hverken til at hugge eller stikke i.

Lamotte gik sammen med Rolf til Trelleborg kommune. Deres svar var, at det er borgernes egen pligt at skaffe sig en bolig.

De kunne kun tilbyde en indkvartering på et bosted for udsatte grupper.

- Der er ikke noget, vi kan hjælpe med.

Rolf og Lamotte nægtede at gå, før de taler med en ansvarlig. Men ingen chef kommer nogensinde.

- Nu ved jeg, at jeg ikke får et sted at bo, siger Rolf, da de igen sidder i hans bil. Sverigedemokraterne i kommunen reagerede på videoen på Facebook. De fandt frem til Rolf og betalte et værelse for ham på et hotel. Det er han glad for, men han vil gerne have sin egen lejlighed.

Men det kan have lange udsigter. Der er boligmangle i Sverige.

Andre pensionister er ligesom Rolf hjemløse.

Mange hjemløse pensionister i Sverige

Det kom frem i svensk TV for godt 1½ år siden. En tv-journalist tilbragte to nætter sammen med hjemløse pensionister. Det blev til en reportage, der vakte opsigt. SVT

"Jeg skammede mig som en hund", sagde den unge journalist efter sit møde med de ældre landsmænd, som forsøgte at hutle sig igennem.

En af dem var den tidligere elektriker Martin Lannehjelm, der tidligere levede et godt liv, som så mange andre svenskere.

Men da TV fulgte ham, var han folkepensionist og hjemløs. Han var blevet skilt og kunne ikke få en lejlighed. Dem, han kunne få, havde han slet ikke råd til at betale.

Nu måtte han hver nat køre rundt med bus og S-tog for at holde varmen og få lidt søvn. Det er hårdt og uværdigt, og han drømmer om at få en lejlighed og sit gamle "Svenssonliv" tilbage.

Og Martin er ikke den eneste.

I 2018 var der 1850 hjemløse pensionister, ifølge SVT. Ganske almindelige pensionister.

Alene i Stockholm var antallet fra 2015 til 2016 vokset med 35 procent.

"Det er svært at komme ind på boligmarkedet i dag, specielt for personer med lav indkomst" sagde Charlotta Fondén fra Socialstyrelsen dengang til SVT.

I dag er der boligmangel i hele landet. Og kommunerne hjælper børnefamilier før de hjælper pensionister med forskellige boligproblemer, siger hun.

Flygtninge har ret til en bolig

Problemet med hjemløse pensionister er vokset i den periode, hvor migranter fra Mellemøsten, Afghanstan og Afrika er strømmet til Sverige for at søge asyl.

Som en af pensionistene i TV-indslaget siger: "En syrer på 22 år som kom under indvandringsbølgen får tildelt en toværelses lejlighed midt i Stockholm".

-Hvad med at tage vare på dem som allerede er borgere i Sverige? fortsatte hun. (Læs mere hos rights.no)

Springer over i boligkøen

Forklaringen ligger grundlæggende i den svenske lovgivning. Ifølge loven har flygtninge, der får opholdstilladelse i Sverige, groft sagt ret til at få en bolig. Det betyder, at de kan springe svenskere over i boligkøen.

Der er også flere kommuner som ligefrem bygger nye boliger kun beregnet til flygtninge.

I Kungsbacka kommune byggede man for eksempel sidste sommer 52 indslusningsboliger til flygtninge. SVT

Det er meget sørgeligt at følge, hvordan Sverige svigter sine egne svage borgere for at skaffe penge til den politisk korrekte udlændingepolitik.

Lamotte giver ikke op. Men hvad med det svenske folk?

 NYE  ANDKRIP MOD  HJEMLØSE   FRA GADEN BLIVER DE ANDKRIPPET AF MUSLIMERNE OG  PÅ BIBLOTEKERNE MOPPER PASSONALET DEM HALLO  HALLO   DET ER OGSÅ   MENSKER  MED AT GØR MED DE HAR LISOM ANDRA BORGER RAT TIL AT VÆR DER  SAMFUNDET KAN JO GIVE DEM BOLIGER IND AT GIVE FLYTINGE OG ASYLSØGER BOLIGER GRATIS OG VILLAGER  SOM MEN HAR SET I YDERKOMMUNDER FLYTNINGE OG ASYLSØGER   FÅR ALDT VAD DE SKAL HAVE MEN HJEMLØSE FÅR FINGER  A SAMFUNDET   OG AT FRIHEDS BERØVE DEM BIBLOTER  SÅ  KAN DE JO SELDMORD SÅ ER DE JO IKKE MENSKER

DE GULE VEST FOLKEPARTI LOVER AT HJELPE HJEMLØSE I DANMARK  

 https://www.weekendavisen.dk/2020-8/samfund/ikke-efter-bogen

vi skal også avskaffe hjemløse i danmark med at give de hjemløse føst og frammest at få huslyg i asylcenter og opne 150 forsogshjem til de hjemløse i danmark danmark skal det vær rat at bo en sted og ikke kan sig jeg er hjemløs når tilbudet er der kan men ikke ikke sig jeg er hjemløs vis noget siger at de vil leve på gaden det er bedra for dem kan de ikke gå og tikke befolkning om penge og kalde sig hjemløse så er de ikke hjemløse så er de bedraver forti der er en seng til dem på en af de 150 forsogshjem eller i de tomme asylcenter i landet

det er ingen partier der taller om avskaffelse af hjemløse i danmark men det gør vi

asylsøger og kvoteflytninge kan ikke få rat at opholde sig på hjemene da det er fortrindsvis til dansker med dansk cpr no og indvandra som har boet i landet mer ind 20 år vis de er utefres med danmark må de ser at pakke sammen og rejse vider danmark skal ikke give dem penge til rajsenmens de er i danmark skal de bo i asylcenter og mad får de i asylcenter og der er tvunget at spise svine køb verdagdet er en betense for at opholde sig i asylcenter

og men skal hjelpe de social udstyde bedra fra døg open cafer og værsteder vor pasonalet skal hjelpe dem med de problemer de måtte have og havefler social ambulance tjenste i danmark en ver by burte have minst fra 6-10 ambulncer tilrådehedhed og de skal vær døgn bemandet på ligleds som branvæsnet og det skal leges sammen med branvæsnet det tjenste så borgen kan ringe 112 og bede om social ambulance at talle med der skal severs gratis mad og kafe og drikevar til dem der har behov Unge med handicap blev stærkere i kampen mod kommunenVrede, frustration og manglende livslyst blev afløst af fællesskab, kampgejst og øget styrke, da unge med handicap tog kampen op mod Københavns Kommunes planer om nye nedskæringer på handicapområdet

men det indbær i at i støtter os i at få statmagten i danmark     

det er din og min og statens og kommunens plikt at avskaffe hjemløshed i danmark   jo  vi kan avskaffe det med de resurser af penge der kommer tilrådehed som vi aldrig ikke har set før  når vi forlader eu unionen og fjer os fra nato facisme  og gør danmark neotralt land  og tvinger de rige til at betalle ders skal som ikke har gjort det vil i se  at der vil vær penge  mange penge til overs at brug dem føst på danmark

2.000 billige basalboliger til 3.500 kroner om måneden men det ikke nok for 120.000 hjemløse i danmark

 https://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/art7649957/Boligselskab-foresl%C3%A5r-at-bygge-2.000-billige-basalboliger-til-3.500-kroner-om-m%C3%A5neden

det kan vi ikke se boot fra  at  asylsøger  kan få en sted at bo   mens  de hjemløse skal  bo på  gaden eller på bofels kolitiver   der er  noget galdt i danmark    ud med asylsøger  de skal bo i asyl center uden ratiheder  de skal motevers at rejse tilbage til ders  land  vil de ikke så skal de tvinges fysisk   på ders ejen  regning 

vi skal tillivs at muslimer  mopper eller overfalder de hjemløse  det skal koste udvisning af danmark  med ders farmilie   de skal verken have tilrådehed  advorkat eller brug af domstolen det direkte ud af klasppen når politiet kun dukomenter at en gernings mand  eller kvine  med muslimsk herkomst  

de kriminele muslimer i danmark skal ikke nyde det godt af vor demokrati  når de begår kriminal handling   danmark skal svar i gen med udvisning af de kriminele bander og morder og terroister og maget mer 

vi skal sikra vor stofmisbruger at de har ders ejen behandlingsted 

vi skal sikra vor stofmisbruger at de har ders ejen behandlingsted som men kunne kalde nakohospital med ders ejen skadestue vor de kan få hjelp 24 timmer det skal behandles vis politiet finder dem eller social ambulance folk i danmark som men har set i norge at nakomander tvinges i behandling det samme tilbyder vi at gør

der skal ikke ske forskel på om du er driv stiv af nako eller af alkohold der skal vær en hospital i ver region vor de kan få hjelp i 24 timmer 

DET  GÆLDER OGSÅ  VOR  KRONISKE PATIENTER  DE SKAL HAVE SYGEHUSE OG KRONISKE SKADESTUR I DANMARK  SÅ DE KAN FÅ DEN HJELP DE HAR BEHOV FOR   DET ER OGSÅ  EN MERKE SAG   UNDER SYGHUS   FORLIG 

vi skal i gen opne de gamle hospitaler som er blivet lukket  

Det skal gøres muligt at få en lægehenvisning med offentligt tilskud til behandling hos en psykoterapeut. 

dag sidder psykologforeningen tungt på retten til henvisning til behandling med tilskud fra det offentlige. I betragtning af at der ofte udbydes psykoterapi i psykologernes praksis, er det på høje tid at der også kan henvises til faktiske psykoterapeuter fra uddannelser der er reflektor evaluerede.Dette borgerforslag lægger op til en blåstempling af reflektor evaluerede uddannelser, så dimitenter fra sådanne uddannelser kan yde hjælp til borgere der har henvisning fra læge, med tilskud.Psykoterapeutiske metoder vinder stadig større indpas landet over, fordi metoderne oftest har en hurtigere og bedre virkning end kognitiv terapi, både på kort og lang sigt.Det er derfor både i alles interesse at netop psykoterapeuter kan tilbydes ydernummer og modtage borgere med henvisning fra lægen.Skriv venligst under så vi kan begynde at spare penge i det offentlige, samtidig med at borgere får den hjælp de efterspørger.Som selvstændig psykoterapeut oplever jeg hver uge borgere, som har været i et længere forløb hos en psykolog og ikke oplever samme udvikling, som de gør efter 1 session hos mig. Indenfor alle brancher findes der mennesker som er dygtige og knap så dygtige, men jeg tænker det handler lige så meget om metode. Kognitiv terapi hos en psykolog har sine begrænsninger og den begrænsning burde være årsag nok til at få psykoterapeuterne på banen.Ydermere er der mange penge at spare i det offentlige. Der gives i dag tilskud til 12 sessioner hos en psykolog og min erfaring at selv et forløb på 3 sessioner hos en psykoterapeut flytter mere end kognitiv behandling har mulighed for i det hele taget.Til lettere livsplanlægning, lettere stress eller sorgbearbejdelse er den kognitive tilgang fin, men taler vi chok og traume forløsning, ptsd behandling, ocd, spiseforstyrrelser, så har psykoterapien bevist sig som overmand.En lang række problemstillinger løses ikke endeligt med medicinering og kognitiv terapi men med psykoterapi. 

Retten til at tilgå eksperimentel behandling inden traditionelle behandlingsmuligheder er udtømte ved uhelbredelig, dødelig sygdom 

Patienter, omfattet af det danske sundhedsvæsen, der vurderes uhelbredeligt syge, og som med sikkerhed vil dø heraf, skal have retten til at kunne tilgå eksperimentel behandling efter eget ønske - eksempelvis, men ikke kun, ved Fase 1 enheden ved Rigshospitalet. Patienten skal underskrive en erklæring, hvorved vedkommende informeres om, samt accepterer, de risici, der er forbundet med at overgå fra traditionel til eksperimentel behandling. Sundhedsvæsnet skal herefter efterkomme patientens ønske i videst muligt omfang indenfor rammerne af, hvad det danske sundhedsvæsen er i stand til rent fagligt. Der skal ligeledes tilbydes eksperimentel behandling i udlandet, såfremt dette vurderes økonomisk forsvarligt set i forhold til den forventede effekt af behandlingen - en sådan vurdering skal foretages sundhedsvæsnet, men skal kunne indklages af patienten til en uafhængig instans, hvor behandlingstiden skal være kort.Forfatteren af forslaget mistede en nærtstående til kræft. Der var allerede i starten af forløbet tale om, at kræftsygdommen var uhelbredelig, men på trods af, at man i sundhedsvæsnet vidste, at traditionel behandling med kemoterapi, strålebehandling, hormonbehandling m.v. ikke ville have en helbredende effekt, blev personen tvunget til at gennemgå samtlige traditionelle behandlingsformer, inden man kunne få lov til at overgå til eksperimentelle behandlinger. Først efter et meget smertefuldt forløb, der varede flere år, blev der givet grønt lys til at kontakte Fase 1 enheden på Rigshospitalet, der herefter skulle lave dybdegående analyser af kræftvævet for at kunne vurdere, om der var eksperimentelle behandlinger, som ville kunne have en positiv effekt.Desværre, efter så lang tid med traditionelle behandlinger, der nu var udtømte, var personen meget afkræftet og sygdommen havde fået et stærkere greb i vedkommende. Et greb personen aldrig kom ud af igen. Havde man derimod haft retten til at overgå til eksperimentelle behandlinger efter eget ønske meget før i forløbet, havde resultatet måske været et andet.Det er ødelæggende for en patients og de pårørendes håb at vide, at uanset hvad der tilbydes af traditionelle behandlinger, så vil det ikke ændre på det endelige resultat, alt imens tiden går og helbredet bliver dårligere. Derfor vil det kunne give nyt håb for mange uhelbredeligt syge, og deres familier og venner, at man får retten til at gå nye uudforskede veje, hvis man føler, at man kan leve med de risici, der er forbundet hermed. Håbet for en ny type behandling, der kan kurere sygdommen, er det eneste en uhelbredeligt syg patient har tilbage at klinge sig til - lad os give dem en håndsrækning og fornyet håb, som de kan tage imod, når og hvis de ønsker det.

vi skal i gen opne de gamle hospitaler som er blivet lukket ned med at renover dem vis det kan betale sigog gen opne de mange skadestur som er blivet lukket ned i vert melemstor by skal der vær skadestur tilrådehed til befolkning .. som men ser i norge funger det fint ..
og det skal vær gratis for behanling på skadestur 

Minister skal i samråd om næste bølge sparekrav på sygehuse 

 https://www.berlingske.dk/politik/minister-skal-i-samraad-om-naeste-boelge-sparekrav-paa-sygehuse

DANMARK  SKAL  HAVE DERS SYEHUSE TILBAGE DE DER BLIV LUKKET NED  SKAL VI RENOVER DEM OG ANDSATTE  DANSKER I DEM RENGØRNING KAN MUSLIMER  VARTAGE  

LEGER OG STAMPASONALE SKAL VÆR DANSK MED IKKE FRAMET HERKOMST 

DE RIGE HAR I MANGE ÅR IKKE BETAL  SKAT OG DE RIGE FIRMA

HAR IKKE BETALT TIL SKATTEN  NU ER DET SLUT   SIDEN DE BLIV OPRATTET I DANMARK  SKAL DE BETALLE SKAT DET LOVER JEG

FRA DE GULE VEST FOLKEPARTI

DE SIGER VI KAN REJSE  VÆK  

JEG SIGER JA MEN UDEN FIRMA OG DIN VARDIER  SOM AKTIER OG PENGE VIL VI INDFRYSE I UDLANDET  PÅ DENNE MÅDE TVINGER VI DE RIGE TIL AT BETALLE SKAT SOM ALLE

free  ekstra barsel til forældre med handicappede/ alvorligt syge børn 

Idag er det sådan at forældre som får et handicappet/alvor syge barn får samme barsels periode som alle andre nybagte forældre, det vil vi i Baglandspartiet ændre på, forældre til handicappede/alvorligt børn skal have 12 ugers ekstra barsel som man som familie selv kan prioritere over. Man vælger altså selv hvordan de 12 uger skal ligge og fordeles imellem forældreneGrunden til vi har valgt at forældre til handicappede/alvorligt børn skal have 12 ugers mere barsel er fordi at det kræver enorme resurser både fysisk og psykisk i den første tid. Forældre til et handicappet/alvorligt barn vil som regel også skulle være en del på hospital og lignende.Når forældre får beskeden om, at deres barn vil blive handicappet eller er alvorlig syg for eksempel udviklingshæmmet, hjerneskadet, eller hjertefejl, og andre svære diagnoser vil det første døgn være præget af chok, forvirring og måske benægtelse. Dette gælder uanset, om det er et nyfødt spædbarn eller et større tidligere rask barn.
Når forældrene så har forstået, hvad der er sagt, vil følelserne være præget af sorg, gråd, skyld, bekymring og måske vrede. Nogle forældre vil ikke kunne forstå, hvad der er sket, og kan ikke foretage sig noget og sidder meget af tiden og stirrer ud i luften. De oplever et følelsesmæssigt kaos.
Det er et voldsomt problem, at deres raske normale ønskebarn nu er taget fra dem, og de skal lære at elske det handicappede eller syge barn. Kan de det? Bare det at få sådanne tanker, giver forældrene voldsom skyldfølelse. Sorgarbejdet i denne periode vil være præget af en kamp mellem drømmen om det raske barn og virkeligheden. Nogle vil benægte barnets diagnose og deraf følgende fremtid, andre vil være præget af dyb sorg.
Forældrene kan opleve fysiske symptomer for eksempel angstanfald, hjertebanken, irritabilitet, aggressive vredesudbrud og oftest søvnforstyrrelser og koncentrationsforstyrrelser. Det kan være et yderligere problem, at forældrene oftest reagerer forskelligt og derfor kan have svært ved at støtte hinanden. Manden vil oftere være handlingspræget og måske mere optimistisk end moderen. Denne periode kan vare flere uger. Herefter vil forældrene oftest langsomt erkende realiteterne og få mere orden på deres følelserDerfor er det vigtigt at man har denne ekstra tid på BarselSå derfor håber vi i Baglandspartiet at dette vil blive en realitet 

Ansæt private psykologer i psykiatrien så psykisk syge slipper for at ryge ud og ind af systemet

Vil på længere sigt give færre indlæggelser

Psykiatrien har for lidt mandskab og ressourcer til at kunne tackle de psykisk syge dette er observeret op til flere gange og er endda blevet bekræftet af personale! Så dette lovforslag går simpelthen ud på at ansætte flere psykologer så den sårbare borger kan få ugentlige samtaler i psykiatrien, kan dette dog ikke efterkommes må der uddannes flere psykologer og også indenfor speciale af diverse diagnoser så psykiatrisk system er klædt godt på til at hjælpe de udsatte sårbare borgere så kan det også medvirke til at folk ikke ryger ind og ud hele tiden og der kan spares penge til de sårbare kan få mere hjælp end de gør nu!Begrundelsen for dette forslag er så simpelt der er bare ikke nok hjælp til de psykisk syge og det syntes jeg simpelthen ikke er retfærdigt i et land som Danmark der kalder sig et velfærdssamfund! Hvor er velfærden henne?? når flere sårbare borgere ryger ind og ud af psykiatrisk afd. Pga af senge plads mangel og for lidt mandskabLøs det nu og ikke i morgen fordi alle folk kan blive ramt af en psykisk lidelse!! 

Gratis tandlæge via sygesikringen 

det bakker vi op om fra de gule vest folkeparti 

nye social ambulancer til befolkning

social ambulanser til brug i byerne vor befolkning har det svart at funger skal udryknings af sociale tjenste rykke ud til borgeren inden det forsent der kan brugs til folk som er psykisk problem eller dipramation eller seldmordtrurne og maget mer alle kan kalde dem up på 112 via politiet så stiller politiet om til den faglig pasoni bedradskab styrlsendet gavner jo beskeftilse så det kommer fler i jop på denne måde men det indbær i at i støtter os i at få statmagten i danmark     

DE GULE VEST  FOLKEPARTI   VIL HAVE DEM  I  ALLE  BYER I DANMARK   DER ER PENGE TIL DET 

DE SKAL VÆR EN DEL AF BERADSKABSTYRLSEN  OG  DEL  AF  ALARM  CENTRALEN   112  MEN TILKALDER

SOCIAL DØGN VAKTER SKAL BEMANDES AF SOCIAL AMBULANCE FOLK  VOR FOLK KAN HENVENDE SIG  VIS DE HAR PROBLEMER MENS DEN AKUTE AMBULANCE RYKKER UD TIL FOLK DER IKKE SELD KAN NÅ AT KOMME TIL  SOCIAL DØGN VAKT

SOCIAL DOGNVAKT SKAL VÆR I ALLE BYER  OG OPEN DØGN DRIFT   DEN SKAL VÆR EN DEL AF BERADSKAB STYRLSEN OG KOMMUNEN 

vi skal avskaffe bander og terroister i danmark 

vi skal avskaffe bander og terroister i danmark vi skal slå føst mod dem inden de gør det mod befolkning .. der skal vi udvise bande facister uden dommer avgørlsede  de skal ikke have advorkat tilrådehed  da det helle koster penge  hr og fru danmark  det ud af klappen omgånde     eller  vad  vil i bruge skatte kr at brødføde muslimske bander i danmark

vi skal vær taknemli at udlanske spionder dreber de real terroister og det bakker vi up 100 prosent updanmark skal ikke have terroister at de kan beskøtte sig i som en irander fra ringsted og andra fra tetjenien som lever som terroister af kakatus område terroister boer som guder i nordsjæland men har drab mange mensker og de gemer sig i danmark 

det danske junter beskøtter dem
danmark skal vise at i danmark kan de terroister ikke geme sig de vil blive udlerveret til det land de er siktet for en forbrydse det skal de regne med uden set vor de komer fra  

Enhedslisten kræver evaluering af terrorlovgivning

vi siger  knal i lovet det siger vi som gul vest folkeparti nej vi vil have full overvåning 24 timmer verdag og fler kamra overaldt for at folk kan finde ders trykhed i nattetimer  det best for danmark og for danskerne   

Bil brændte i naturskønt område ved Igelsø kort tid efter skyderi i Ladegårdsparken i Holbæk.

Flere skud blev igen affyret i boligområde i Holbæk 

https://politiken.dk/indland/art7648476/Flere-skud-blev-igen-affyret-i-boligomr%C3%A5de-i-Holb%C3%A6k 

vi skal ikke forplaje en terroist i danmark han eller hun skal udlervers til forfølse i det land han var med at begå kriminel handling uden set men kan ikke li det eller ej ..  det er vor  politik  

vi skal se på region frihed

skal region i danmark begrances som i udlandet  og det skal vær legalt at kritiser region i danmark offlidt


16-årig mordtruet: »Jeres religion er noget lort«samtidet roser vi den 16-årig fransk gymnasieelev for at puste til ilen om islam er den vær at godkende som region Mila blev berømt over hele Frankrig som "Mila-affæren vor hun bliv voltaget af flytning asylsøgerfler migranter så på voltet men gjor ikke noget de siger jo det er jo en del i koranden der tilader det

DE GULE VEST VIL GERNE INDFØR  EKSTRAMISTISK  LOVGIVNING  SOM KAN  FORBYDE DEL AF ISLAMISTER I DANMARK  

 VI ER TIL TJENSTE  FOR  BEFOLKNING I DANMARK